Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Havsbaserad vindkraft kan lösa stora utmaningar

Elbehovet växer kraftigt över hela Europa och redan idag finns det stora underskott i flera regioner. I Sverige har vi ett underskott på 18 TWh i elområde 4 som omfattar större delen av södra Sverige. Även elområde 3 har ett visst underskott. Något måste göras – och det måste göras snart, annars riskerar vi att hamna i ett stort produktionsglapp då äldre anläggningar börjar fasas ut. Forskare, energiexperter och politiker är eniga om att havsbaserad vindkraft är ett bra alternativ, kanske rentav det bästa alternativet, för att klara framtida elbehov.

Debatten sträcker sig betydligt längre än till frågan om hållbart eller inte hållbart. Nu handlar det om att trygga framtida energibehov och det kan vi också göra om vi agerar nu. Sverige har även en potential för att bli en stor exportör av förnybar energi, om vi tar vara på de möjligheter som finns. Den havsbaserade vindkraften bör byggas ut ordentligt och tillstånd finns redan på plats. Men något står i vägen – nämligen kostnadsfrågan.
– Det är fortfarande kraftbolagen som får stå för den kostsamma anslutningen från de havsbaserade vindparkerna till det landbaserade elnätet, och ibland en uppgradering av detta , vilket fördyrar investeringarna, förklarar professor Staffan Jacobsson, som forskar inom området havsbaserad vindkraft vid Chalmers tekniska högskola. Dessutom innebär elcertifikatsystemet att intäktsidan blir för låg och osäker. Sammantaget innebär det att det är tämligen riskfyllt att investera i vindkraft till havs.

Omställning kräver samarbete
Västra Götaland är i dagsläget Sveriges största vindkraftsproducerande län i antal Wattimmar mätt. All produktion finns på land.
– Vi tror att havsbaserad vindkraft kan bli lönsam och vi vill satsa på ny teknik för att bygga mer effektiva parker. För att ro i land den här typen av projekt så måste vi samarbeta med andra regioner och då ser vi framförallt att det kommer bli aktuellt att bygga i Östersjön. Vår industri måste kunna dra nytta av utvecklingen även om den sker utanför vår region. Vi har inlett samarbete med både Skåne och Blekinge för att ta vara på de möjligheter som finns och vi hoppas naturligtvis på att kunna börja bygga så snart som möjligt, säger Anders Carlberg, som ansvarar för maritima frågor vid Näringslivsenheten, Västra Götalandsregionen.
Havsbaserad vind är en viktig pusselbit för att minska fossilberoendet i hela Europa, enligt Carlberg. Det är en gigantisk utmaning som innebär ökande investeringar i förnybart under flera decennier, men arbetet måste påbörjas nu. Det handlar om att möta efterfrågan då föråldrade produktionsanläggningar fasas ut.
– Havsbaserad vindkraft är realistisk eftersom den genom ett begränsat antal projekt i Nordsjön och Östersjön klarar av att producera stora mängder el. Kostnadsläget är fortfarande högt men utbyggnaden har redan kommit igång och på sikt så tror jag på en stark utveckling, kommenterar Anders Carlberg.

Varför bygga till havs?
En del andra länder i Europa satsar redan mycket på havsbaserat. Sverige har hamnat efter, trots att vi har fantastiska förutsättningar och en uttalad omställningsambition med mer förnybart.

EU har antagit ett antal tuffa klimatmål, bland annat ska utsläppen av växthusgaser minska med upp till 95 procent 2050 och elproduktionen bör vara koldioxidneutral redan 2040.
Med utfasningen av fossilt bränsle, åldrande kärnkraftsanläggningar och en fortsatt ökning av efterfrågan av el, riskerar ett stort produktionsgap att uppstå.
– Jag har kommit fram till stora siffror när jag började räkna på möjligheterna med havsbaserad vindkraft som en dellösning på Europas elunderskott. Till år 2050 kan vi behöva investera i en kapacitet som kan generera upp till 3500 TWh koldioxidneutral el (exklusive ny kärnkraft). Den havsbaserade vindkraften i EU har så pass stor kapacitet att en väsentlig del av det gapet skulle kunna fyllas om vi börjar bygga ut vindparkerna nu.

I Sverige, med 34 års genomsnittlig ålder på kärnkraftverken, kan det handla om kanske 15 års tryggad elproduktion med befintliga system. Eftersom projektens ledtider är långa måste vi börja nu, det finns ingen tid att spilla. Det finns vindkraftsprojekt som redan har tillstånd samt några i tillståndsprocessen för produktion på upp till 26 TWh, varav 20 TWh i södra Sverige. Vad vi behöver är en strategisk satsning på vindkraft nu. Potentialen är mångfalt större. Tillstånden för ett antal vindkraftsparker går dessutom ut om några år, berättar Staffan Jacobsson.
För Sveriges del skulle en utbyggnad innebära en garanti på ett hållbart kraftsystem som kan leverera stora mängder el till ett rimligt pris, samt stora affärsmöjligheter med export av ren el som bidrar till EU:s omställning. Det är hög tid att få till en vision om den havsbaserade vindkraftens roll i vårt och EU:s kraftsystem, konstaterar Staffan Jacobsson avslutningsvis.