Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Hemsö – en fastighetsvärd för samhällsservice

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. I fastigheterna bedrivs äldreomsorg, skola och vård samt annan offentlig verksamhet.
– Vi kan samhällsfastigheter och jobbar nära våra kunder med kontor på 22 platser i Sverige och numera även ett kontor i Tyskland, säger Per Berggren, vd på Hemsö Fastighets AB i Stockholm.

Hemsös fastigheter i Sverige delas in i fem kategorier utifrån de verksamheter som hyresgästerna bedriver i lokalerna: Äldreboende, Skola, Vård och Rättsväsende. Bolaget äger också fastigheter för äldreboende i Tyskland.
Hemsös fastigheter kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster.
Hemsös verksamhet startades inom ramen för Kungsleden, som köpte det första beståndet av publika fastigheter 2001. 2009 samlades Kungsledens publika bestånd i ett eget bolag – Hemsö Fastighets AB – och Tredje AP-fonden gick in som 50-procentig ägare. I december 2012 tecknade Tredje AP-fonden avtal med Kungsleden om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. Sedan februari i år är fastighetsbolaget helägt av Tredje AP-fonden.
– I och med att Tredje AP-fonden har tagit över ägandet till 100 procent kommer vinsten av det vi gör att gå in i våra pensionspengar. AP3 är en ägare som har samma syn på samhällsservice som vi, säger Per Berggren.
Hemsös fastigheter för samhällsservice finns spridda över hela Sverige med en koncentration till de större regionstäderna.
Idag har Hemsö ungefär 115 äldreboenden och 100 skolor och finns i 90 svenska kommuner jämnt fördelade över landet.

Lång erfarenhet
– Vi har lång erfarenhet av att äga, hyra ut och förvalta samhällsfastigheter. Även om vi har bytt ägare så har själva organisationen funnits i tio år så jag skulle vilja påstå att vi är det fastighetsbolag i Sverige som har längst erfarenhet inom det här segmentet, säger Per Berggren.
För att förbättra förutsättningarna att bedriva hållbar samhällsservice utför Hemsö Fastighets bland annat:
• förädlar lokaler i befintligt fastighetsbestånd genom om- eller tillbyggnad för att möta nya verksamhetsbehov eller önskemål från nya hyresgäster
• konverterar äldre, omoderna fastigheter till moderna lokaler för nya ändamål
• går in i utvecklingsprojekt redan från start som en aktiv partner tillsammans med hyresgäst och byggentreprenör

Kundnöjdhet
– När det gäller kundnöjdhet gjorde vi en första mätning förra året som var klar i april 2012. Det var en så kallad nollmätning och i fortsättningen ska mätningarna göras årligen. Nu till våren 2013 kommer nästa resultat och det ska bli spännande att se hur vi har förändrat oss mot föregående år, säger Per Berggren.