Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Hifab hjälper företag ta tillvara på sina restprodukter – en lönsam investering

Hifab AB är Sveriges ledande projektledningsföretag inom bygg- och miljösektorn med kompetens och kapacitet att bedriva projekt över hela världen. Hittills har Hifab drivit eller medverkat i olika projekt i över 70 länder. På hemmaplan samarbetar man bl.a. med gruvindustrin, svensk bas- och tillverkningsindustri, kommuner och kommunala bolag, länsstyrelser samt kraftbolag och huvudaktörer inom infrastruktur- och byggbranschen.

Resursstarka och rikstäckande Hifab finns med från förstudier till färdigställt projekt. Verksamhetsområdet omfattar bl.a. bygg- och anläggningsprojekt, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar, saneringar av mark och sediment, projektering av avfallsanläggningar och lösningar för avfallshantering samt internationell rådgivning.
Hifabs affärsområde miljö hette tidigare Envipro Miljöteknik, nu byts det till Hifab. Affärsområdet sysselsätter idag ca 50 medarbetare från Luleå i Norr till Malmö i söder, men affärsområdet expanderar och nyrekrytering av personal pågår för fullt – målsättningen är ca 100 medarbetare år 2015.

Region i utveckling
Fjärde storstadsregionen, som förvaltar ett arv med en lång tradition inom miljöteknisk utveckling, befinner sig nu i en expansiv utvecklingsfas med mycket olika projekt på gång inom detta område.
– Våra kärnverksamheter här på miljöavdelningen i Linköping är förorenade områden (mark, sediment och vatten) samt avfallsanläggningar och hantering av restprodukter vid industrier såsom skogsindustrin, järn- och stålverksindustrinsamt de större avfallsbolagen som t.ex. SITA, Ragn-Sells, VAFAB och Tekniska Verken, berättar Erik Gustafsson, avdelningschef för affärsområde Miljö i Linköping.
När det gäller förorenade områden är Hifab ledande i landet, framförallt inom åtgärdsutredningar och riskbedömningar. När det gäller avfallsanläggningar är man ledande med projektering av deponikonstruktioner, lakvattenreningsanläggningar samt smarta och kostnadseffektiva lösningar för omhändertagande av restprodukter från den tyngre industrin. Hifab deltar i forskning och utveckling inom kärnverksamheterna och ligger långt framme.

Restprodukter får nya värden
Hifab är bra på att skapa tekniskt och administrativt smarta lösningar både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur kostnadssynpunkt.
– Vi har bland annat hjälpt förbränningsanläggningar med omhändertagandet av sina askor. Eftersom skärpta EU-krav klassar askor som farligt avfall och företagen i många fall inte klarar deponeringen själva har avfallet transporterats långa sträckor för att tas om hand av aktörer utomlands. Vi försöker hitta alternativa lösningar här, berättar Erik Gustafsson vidare.
Hifab har hjälpt många kunder att ta tillvara på sina restprodukter, att skapa nya värden i sådant som man trodde var förbrukat och klassat som värdelöst avfall som måste tas omhand; ofta till en stor kostnad.
– Restprodukter från järn- och stålverk, massaindustrin och gruvindustrin kostar mycket att hantera. Vi är duktiga på att hitta alternativa användningsområden där resterna istället utgör en resurs. Askor kan till exempel blandas med andra produkter och fungera som konstruktionsmaterial.

Allt att vinna
Erik tror på en stark utveckling där Hifab även fortsättningsvis ska driva på kärnverksamheterna förorenade områden, avfallsanläggningar och gruvor.
– Våra medarbetare utgör en bra mix av erfarna projektledare inom projektering och entreprenader samt konsulter med fördjupade kunskaper inom åtgärdsteknik och riskbedömningar samt erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt.
Samtidigt strävar Hifab efter att bredda verksamheten med ytterligare tyngd på energi, sociala konsekvensbeskrivningar och administrativa tjänster som exempel. För vidare utveckling krävs ett djupare samarbete med industrin, här har Hifab allt att vinna.
– Det går bra för oss – orderstocken är stor, men man får inte glömma framgångsfaktorn att vi ska fortsätta at ha kul på jobbet, avslutar Erik Gustafsson.