Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Higab förvaltar Göteborgs kulturminnen

Higab äger, förvaltar och bygger fastigheter för olika typer av verksamheter i Göteborgs Stad. Allt från utbildning och idrott till hantverk och industri ryms i det breda beståndet, och inte sällan rör det sig om kulturbyggnader med mycket höga krav på bevarande. Omvandlingen och upprustningen av Rådhuset är ett högaktuellt exempel.

I mars 2014 flyttade stadens politiska ledning tvärs över Gustaf Adolfs Torg in i Rådhuset som därmed blev Göteborgs nya stadshus. Dessförinnan hade fastigheten genomgått en varsam ombyggnation med hänsyn till stora antikvariska värden.

Projekt med starkt inflytande
Rådhuset är en internationellt uppmärksammad kulturbyggnad vars äldsta delar är från 1600-talet. Ur en arkitektonisk synvinkel är det dock tillbyggnaden från 1936 som är mest känd eftersom den är ritad av den internationellt välkände arkitekten Gunnar Asplund.
– Idag kommer människor från hela världen för att titta på Rådhuset och uppleva dess tidstypiska utformning som andas funktionalism, berättar Svante Thun, projektledare med ansvar för både Rådhuset och Kvarteret Högvakten som är ett angränsande projekt.
I rådhusprojektet lyckades Higab bevara en anrik miljö samtidigt som man skapade en modern arbetsplats som underlättar och möjliggör effektiv mötesverksamhet.

Räddar kulturminnen
Rådhusets förvandling ser inte så drastisk ut vid en första anblick. Mycket energi har dock lagts ner på att restaurera och bevara den tidstypiska miljön. Ytskikt, byggdelar, inredning med mera har setts över och restaurerats av konservatorer. Ett rum har lämnats så som det såg ut på Asplunds tid. Alla elinstallationer är nya och modern teknik har byggts in så att den inte syns, men väl märks i form av hög komfort och ett bra inomhusklimat samt hög tillgänglighet och brandsäkerhet. Rådhuset har även certifierats enligt kraven för Miljöbyggnad och där uppnått klassen silver för energi, innemiljö och material.
Hållbarhetsfrågorna är minst lika viktiga i nästa projekt. Kvarteret Högvakten, som ligger ett stenkast från Rådhuset, ska grundförstärkas och byggas om på uppdrag av kommunstyrelsen. Entreprenaden påbörjas till hösten i år och beräknas ta cirka tre år.
– Drygt 1000 pålar ska ner i marken under fastigheten, samtidigt som intilliggande verksamheter och logistik måste fungera under hela byggtiden. Det blir en utmaning, men grundförstärkningen är nödvändig för att kunna bevara husen för framtiden, säger Svante Thun.

Miljökrav och levande fastigheter
Higab har utvecklat ett systematiskt arbete för att möta tuffa miljökrav såväl som uppdraget att levandegöra fastigheter med högt kulturellt värde.
– Vi arbetar ständigt för att få ner energianvändningen i befintlig byggnation, samtidigt som moderna verksamheter kräver ett visst inomhusklimat. Vår viktigaste funktion är således att anpassa fastigheterna efter hyresgästernas krav och verksamhet, samtidigt som vi aktivt arbetar för att minska energiförbrukningen – ett uppdrag som kan innebära stora utmaningar men som vi löser med hjälp av ny teknik, god planering och välstrukturerade arbetssätt, framhåller Higabs hållbarhetsstrateg Mattias Adolfsson.