Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Higab kompletterar med social hållbarhet

Higab bygger, äger och förvaltar fastigheter för mycket skiftande verksamheter. Allt från utbildning och idrott till hantverk och industri ryms i Higabs expansiva bestånd, som många gånger utgörs av kulturbyggnader med höga krav på bevaring av befintliga miljöer.

Efter framgångarna med den nya Idrottshögskolan som Higab uppfört på Skånegatan i centrala Göteborg fortsätter det regionala fastighetsbolaget att utveckla och bygga hållbart. Alla framtida nybyggen ska klassas enligt den svenska standarden Miljöklassad Byggnad, där Idrottshögskolan blev Higabs första miljöcertifierade byggprojekt. Idrottshögskolan byggdes med mycket höga ambitioner och dessa överträffades på alla plan då byggnaden certifierades enligt Miljöklassad Byggnad nivå Guld.

Mer än energieffektivitet
Higab ser betydligt längre än till enbart energieffektivitet, även materialval och byggfysik vägs in i helheten där man verkligen kan tala om hållbarhet ur mer än ett perspektiv. Fokus ligger på minsta möjliga miljöpåverkan och en god inomhusmiljö för hyresgästerna.
– Vi har utvecklat ett systematiskt arbete för att tackla miljöfrågorna samtidigt som vi uppfyller vårt uppdrag där vi ska levandegöra fastigheter med högt kulturellt värde. Vi arbetar ständigt för att få ner energianvändningen i befintlig byggnation, samtidigt som moderna verksamheter kräver ett visst inomhusklimat. Vår viktigaste funktion är således att anpassa fastigheterna efter hyresgästernas krav och verksamhet, samtidigt som vi aktivt arbetar för att få ner energiförbrukningen – ett uppdrag som kan innebära stora utmaningar men som vi löser med hjälp av ny teknik, god planering och välstrukturerade arbetssätt, framhåller Higabs hållbarhetsstrateg Mattias Adolfsson.

Fler hållbarhetsaspekter
Higab kan ses som ett av Göteborgs Stads strategiska verktyg för regional tillväxt. Omkring 25 av Higabs fastigheter är kulturminnen, och ett stort antal är kulturbyggnader. Samtidigt byggs mycket nytt. Ett framstående projekt har precis avslutats i samband med invigningen av Angereds Arena, en aktivitets- och idrottsarena som omfattar både ishall och badhus.
– Vi har under många år arbetat med hållbarhet ur ett miljö- och energimässigt perspektiv. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med, men vi har också höga ambitioner när det gäller social hållbarhet. Angereds Arena är ett bra exempel som illustrerar vår framtidsvision, ett miljömässigt hållbart projekt med smart teknik för nyttiggörande av spillvärme och som samtidigt är socialt hållbart genom att arenan är en mötesplats för människor i alla åldrar, förklarar Mattias Adolfsson.

Social hållbarhet i alla projekt
Higab kommer att integrera social hållbarhet, precis som man integrerat system för miljöklassning, i alla projekt framöver. Ombyggnationen av Rådhuset är ett annat intressant projekt med en helt annan prägel än Angereds Arena.
– Här handlar det om att ta vara på stora antikvariska värden och omvandla en anrik miljö till en modern arbetsmiljö som stöttar effektiv mötesverksamhet. En del av Rådhuset bevaras i nuvarande tappning i ett speciellt rum, ett mini-museum kan man säga, fortsätter Mattias Adolfsson.
Ombyggnationen av Stadsbiblioteket utgör ytterligare ett exempel på Higabs skiftande roller. Byggnaden, från 1960-talet, får ett helt nytt innanmäte med nya väggar, tak och golv. Fasaden får ett lyft med stora inslag av glas. Stadsbiblioteket illustrerar liksom Angereds Arena vikten av social hållbarhet i framtidens projekt.