Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Historiska perspektiv ökar förståelsen för nutida samhällsutveckling

Kunskap om vår historia är viktig ur flera dimensioner. Samhällets identitet präglas av arvet från förr, men det är bara en aspekt. Andra viktiga faktorer är historikens funktion inom det moderna näringslivet, där de bästa besluten ofta grundas på en längre tids erfarenheter. Dessutom kan nya näringar byggas upp med hjälp av det historiska arvet, vilket utgrävningarna i Gamla Uppsala är ett mycket bra exempel på.

Forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet söker tillgängliggöra viktig kunskap om hur världen en gång har sett ut och presenterar sin forskning på bred front i allt från akademiska tidskrifter och böcker till populärvetenskapliga tv-dokumentärer och artiklar.
Forskarna John Ljungkvist och Alexander Andreeff driver två mycket olika projekt men har ändå samma mål med sitt arbete: att bidra till ökad kunskap om hur världen har sett ut, hur samhället förändras och vad det betyder för oss idag. John är engagerad i utgrävningarna i Gamla Uppsala, ett av Sveriges mest kända fornminnen, och Alexander driver fältstudier intill gården Buttle änge på Gotland där man bland annat har hittat spår efter en genomfartsled från järnåldern.

Gamla Uppsala återuppväcks
Gamla Uppsala är sedan länge en mytomspunnen plats som omnämns i gamla isländska sagor från fornnordisk tid. Det har länge bedrivits forskning i området, men det är först på senare år man börjat ta ett helhetsgrepp kring bebyggelsen för att fastställa levnadsmönster och därmed kunna dra slutsatser om platsens betydelse som handelsnav för Sverige och Europa.
John Ljungkvists forskargrupp började undersöka området för cirka fem år sedan. Med modern teknik har stora arealer skannats av elektroniskt och med hjälp av GIS (Geografiskt Informationssystem) har detaljerade kartor skapats över platsen. Kartorna visar hur det kan ha sett ut för minst 2000 år sedan och materialet ligger nu till grund för uppbyggnad av ett besökscenter kring Gamla Uppsala.
Projektet fick en rejäl skjuts framåt i samband med att rester från den spektakulära Kungsgården grävdes fram. Den 50 meter långa festsalen byggdes under Vendeltiden och omnämns i de gamla isländska sagorna med koppling till mäktiga kungar från området. Kungsgården vittnar inte minst om Gamla Uppsalas betydelse då det investerades mycket pengar i att bygga upp en så pass ståtlig byggnad.

Global ekonomi inget nytt fenomen
Det historiska perspektivet bidrar till att förstå dagens ekonomiska situation i Europa som exempel. Med hjälp av väldokumenterad forskning kan man se att den ekonomiska utvecklingen inte baseras på ett nytt fenomen. Den globala ekonomin fanns redan under Romartiden och det finns fynd från Alexander den Stores tid som vittnar om en global handel som etablerats ännu tidigare. Med hjälp av arkeologiska fynd så vet vi att det då liksom nu gick upp och ner inom det finansiella.
– Historievetenskap bör därför inte begränsas till det senaste århundradet, utan snarare öppna möjligheter att se flera tusen år tillbaka för att förstå samhällets utveckling och ständiga förändring. Gamla Uppsala är ett bra exempel där vi kan se hur svensk och nordisk ekonomi har förändrats i takt med den globala ekonomin genom tiderna, poängterar John Ljungkvist, som även skriver en bok om området.
Vid Buttle änge på Gotland bedriver Alexander Andreeff både forskning och undervisning. Fältstudierna är viktiga dels för att förstå hur man levde förr, men även för att förstå platsens betydelse ur ett nationellt perspektiv. Det kommer inte att byggas upp ett besökscenter på området, men däremot tjänar platsen som en viktig påminnelse om Gotlands och Sveriges betydelse för norra Europas handelsnäring.