Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Högkvalitativ forskning från mikro- till makronivå

Att utbilda för en hållbar utveckling är ett uppdrag för samtliga högskolor och universitet. På Uppsala universitet finns hållbarhetsperspektivet med i såväl utbildning, forskning som samverkansprojekt. Vid Fakulteten för Utbildningsvetenskaper bedrivs högkvalitativ forskning från mikro- till makronivå, och inom områden som ofta berör hållbarhet i ett globalt perspektiv.

Fakulteten för Utbildningsvetenskaper har helhetsansvar för lärarutbildningen vid Uppsala universitet, men fakultetens verksamhet omfattar betydligt mer än så. Inom fakulteten bedrivs högkvalitativ forskning, strategiska samverkansprojekt liksom rektorsutbildning och internationella utbildningsinsatser.

Från mikro- till makronivå
Vid fakultetens fyra enheter, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Enheten för Rektorsutbildning, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering samt Centrum för utbildning för hållbar utveckling, bedrivs forskning och utbildning inom mycket breda områden som är av betydelse för hela samhället på olika nivåer.
– För att kunna ta ansvar för en fortsatt hög kvalitet i våra professionsutbildningar måste vi ha en omfattande forskningsverksamhet av hög kvalitet, säger professor Elisabet Nihlfors, dekan för Fakulteten för Utbildningsvetenskaper.
Elisabet Nihlfors beskriver lärarutbildningen som gränsöverskridande och hela universitetets angelägenhet med kontaktytor över två vetenskapsområden och samarbete med ett 20-tal institutioner. Samtidigt poängterar hon att mycket av den forskning som bedrivs inom pedagogik, didaktik och utbildningsstudier är av stor betydelse för att vidareutveckla lärarutbildningarna. Inom fakulteten myllrar det av olika forskningsprojekt från mikro- till makronivå och det är just bredden som bidrar till framgång.

Från Gotland till Afrika
Fakulteten för Utbildningsvetenskaper driver samhällsprojekt världen över genom Centrumbildningen Swedesd. Bredden är lika imponerande som upptagningsområdet och involverar allt ifrån lokala projekt på Gotland till utbildningsinsatser i Afrika.
– Vi utbildar för en hållbar utveckling både på individnivå och global nivå. Det är ett omfattande uppdrag och involverar forskare från världens alla hörn. Vi kombinerar forskningens kritiska granskning med en aktiv medverkan i samhällsutvecklingen vilket även förutsätter kunskaper i ledarskap, konstaterar Elisabet Nihlfors.
Fakulteten har även ett nystartat Forum för samverkan där universitetsforskare, regionförbund, kommuner och näringslivsrepresentanter träffas och utbyter idéer. Forumet är en viktig mötesplats för ömsesidigt kunskapsutbyte.
– Våra forskare kan till exempel följa ett omstruktureringsarbete i en kommun och utvärdera insatsen efteråt. Resultatet som presenteras kan medverka till att även andra kommuner stärks i sina olika utvecklingsprocesser samtidigt som det ger forskarna nya rön i deras respektive forskningsprojekt. Detta är bara ett exempel på vad vi kan åstadkomma tillsammans. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan forskning och praktik för att uppnå hög kvalitet i alla olika verksamheter, understryker Elisabet Nihlfors.