Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Högre kunskapsnivå stärker Söderhamn

Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. Genom att satsa på kompetensutveckling och verka för en högre utbildningsnivå stärker CFL inte bara individer utan hela näringslivet i en förändringsbenägen region.

Det finns många varianter av samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet. En av de viktigaste är yrkeshögskolan, där företag är med och utformar utbildningar som svarar upp mot tydliga behov som finns på den lokala och regionala arbetsmarknaden.
Trots fördelar är det fortfarande många företag som inte är medvetna om vad en yrkeshögskoleutbildning är och vilka möjligheter det kan innebära i form av rätt kompetens vid nyanställning av arbetskraft. Det vill CFL ändra på, så att fler företag kan engagera sig och bidra till en ljus och företagsam framtid i Söderhamn.

Fyller tomrum med yrkeshögskoleutbildning
Vindkraftstekniker är en yrkeshögskoleutbildning som funnits under flera år i Söderhamn. Till hösten hoppas CFL på att få starta ytterligare en teknisk utbildning på yrkeshögskolenivå.
– Vi har ansökt om att få starta en ny utbildning för fastighetstekniker och har även sökt omstart för vindkraftstekniker, berättar Jonny Engström, som har det övergripande ansvaret för CFLs verksamhet.
CFL har dessutom andra spår på gång med en ny utbildning inom vård och omsorg som riktar sig till social omsorg inom ramarna för LSS.
– Det är viktigt att utbildningarna kan fylla ett tomrum på arbetsmarknaden och det ser vi att den nya vårdutbildningen kan. Vi har stora förhoppningar här, kommenterar Klas Tallvid, som varit med och utformat ansökan för utbildningen och som arbetar med projekt inklusive internationell samverkan på CFL.

Söderhamns paradigmskifte
Söderhamn har länge präglats av en stark industritradition med en handfull stora arbetsgivare. Nu sker ett paradigmskifte där arbetsmarknaden domineras av fler mindre aktörer som förutsätter och behöver en bredare kompetensbas.
– CFL är ett viktigt verktyg för det lokala näringslivet som måste anpassa sig efter omställningen från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Det entreprenöriella lärandet blir oerhört viktigt i en sådan utveckling och det tog vi fasta på väldigt tidigt, bland annat i projektet Drivkraft, säger Ann-Sofie Gustafsson, verksamhetschef med ansvar bland annat för högskolestudier.
Idag erbjuder CFL bland annat en entreprenörsutbildning. Dessutom har en ny seminarieserie lanserats tillsammans med Almi och Faxepark (Söderhamns kommuns teknikpark) kring hur det går till att starta och driva företag, riktat framförallt mot nyanlända.

Nya möjligheter med lärlingsutbildning
Ett annat sätt att öppna nya möjligheter och stärka samverkan med näringslivet är att satsa på lärlingsutbildningar. CFL erbjuder lärlingsutbildningar för vuxna inom många branscher, mycket beroende på intresse och kompetens hos individen.
– För många är det här en väldigt bra utbildningsform som öppnar dörren till arbetsmarknaden, säger Petra Lindström, som arbetar och utvecklar lärlingsutbildningar inom CFL.
De flesta lärlingar har fått jobb efter sin utbildning och det tycker Petra Lindström är ett tydligt bevis för att konceptet fungerar och att den här typen av utbildningar efterfrågas.