Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högre livskvalitet och ökad säkerhet med dosförpackade läkemedel

Dospaketerade läkemedel bidrar till en bättre och säkrare läkemedelshantering och därmed också en högre livskvalitet med mindre stress och oro för patienterna. Samhällsvinsten är mätbar både i en ökad vårdkvalitet samt i besparingar eftersom det administrativa arbetet inom vården minskar. Mer tid frigörs för vårdpersonalen som istället kan fokusera mer på varje patient.

Svensk Dos AB startade sina leveranser i maj 2013 och var då det första privata dosapoteket i Sverige. Idag förser företaget ungefär 24 000 patienter i Region Skåne samt inom Kriminalvården med dosförpackade läkemedel. Vissa läkemedel, exempelvis insulin och behovsläkemedel, levereras alltid i sina originalförpackningar och packas då vid sidan om dosförpackningarna.
– Fördelarna med dosläkemedel är många. För patienterna innebär det framförallt en ökad trygghet eftersom man får en läkemedelsgenomgång vid start och därefter vid varje ordinationsändring. Dosläkemedel förenklar läkemedelshanteringen och ökar följsamheten för patienter som äter många läkemedel. För vårdpersonalen frigörs tid som kan ägnas åt patienterna istället, mindre administration innebär dessutom en stor kostnadsbesparing för landstingen, säger Stefan Krisch, vd på Svensk Dos.

Dosapotekets roll
En av de starkaste drivkrafterna bakom dosläkemedelshantering är att det bidrar till en högre säkerhet inom vården. Omfattande granskningar avseende interaktion mellan olika läkemedel, rätt dosering för patientens ålder och sjukdomsbild samt läkemedlets verkan har redan utförts av dosapoteket när läkemedlen kommer vården tillhanda.
– Som dosapotek får vi tillgång till patientens samtliga ordinationer och kan på så viss göra en grundlig granskning före ordinationsgodkännandet. Detta om något ökar patientnyttan och säkerheten i läkemedelshanteringen och ger tjänsten ett stort mervärde, förklarar Stefan Krisch.
Landstinget bekostar tjänsten och patienten bekostar sina läkemedel. Det fungerar på precis samma sätt som för icke dospatienter. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen bekostas av landstinget när patienten kommit upp till gränsen för högkostnadsskyddet. Vem som får bli dospatient bestäms av patientens läkare, och riktlinjerna för den bedömningen varierar från landsting till landsting.
– Patienten ska i princip ha svårt eller behöva hjälp att sköta sin egen medicinering för att få dos. Detta håller dock på att luckras upp eftersom man generellt har insett vilka stora fördelar som dos medför för patienterna och samhället.

Kapacitet finns för expansion
Svensk Dos har i januari i år meddelats tilldelning i en offentlig upphandling avseende leverans av dosförpackade läkemedel till ytterligare sju landsting. Nuvarande leverantör har begärt överprövning av beslutet. Denna process mellan de sju landstingen och leverantören avgörs i Förvaltningsrätten inom kort. Befintliga avtal med Region Skåne har förlängts liksom avtalet med Kriminalvården. Med nöjda kunder, en växande dosmarknad samt etablering av nya affärsområden ser Stefan Krisch mycket ljust på framtiden.
– Vi har redan idag kapacitet för att leverera till ett mycket större antal patienter och anläggningen är ursprungligen byggd för att kunna femfaldiga volymerna. Vi har nyligen lanserat handelsvaror i sortimentet och de beställs och levereras tillsammans med dosförpackningarna. Detta är återigen något som frigör tid och förenklar tillvaron för såväl patienter som vårdpersonal.
Svensk Dos har sitt dosapotek i Uppsala, där alla recept granskas, läkemedel paketeras och levereras ut till patienter i Region Skåne samt inom Kriminalvården över hela Sverige. I dagsläget sysselsätter företaget ett 70-tal medarbetare och förhoppningarna är stora gällande expansion.
Marknaden växer i takt med den demografiska utvecklingen. Samtidigt upptäcker fler fördelarna med dosläkemedel, inte minst inom slutenvården (patienter som är inskrivna för vård på sjukhus). En annan tänkbar framtida utveckling är att patienter som inte kvalificerar för dostjänsten via landstingen ändå ska kunna bli dospatienter mot egen finansiering. Det finns intresse för detta eftersom tjänsten skapar trygghet och därmed även ökad livskvalitet.