Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping satsar på skolnära forskning. – Forskande lärare utgör långsiktig investering för skolans utveckling

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping satsar på skolnära forskning. – Forskande lärare utgör långsiktig investering för skolans utveckling

På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping är samarbetet med kommunerna och regionens skolor en grundpelare – både i lärarutbildningen och i all forskning som har med skolan att göra. Det handlar om skolnära forskning där verksamma lärare också är aktiva.
Syftet är att kartlägga undervisningen och hur barn och ungdomar lär sig. Hur bör undervisningen vara uppbyggd för att främja ökat lärande? Detta är en av de viktigaste frågorna som forskningen ska ge svar på, enligt professor Ulla Runesson vid HLK.

Kommunerna är både viktiga samverkanspartners och finansiärer av olika forskningsinsatser.
Akademin för skolnära forskning bildades 2008 på initiativ av professor Tomas Kroksmark och är en gemensam angelägenhet för högskolan och länets kommuner. Akademin samordnar grund- och tillämpad utbildningsvetenskaplig forskning för att uppfylla de nya kraven på en ”skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.
Det senaste steget i samarbetet med länets kommuner är bildandet av RUC– regionalt utvecklingscentrum, 2011. Inom RUC sker samverkan inom forskning och utbildning med särskilt fokus på att utveckla den vetenskapliga grunden inom både förskola, fritidshem och skola.
– Vi utbildar framtidens lärare som ska verka här i regionen, det är därför viktigt att kommunerna är med och utformar den forskning som utbildningen skall vila på, säger professor Ulla Runesson.
– Långsiktiga, nära samarbeten med regionens kommuner och skolor är också en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en god verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på lärarprogrammet. Det är inte ovanligt att studenterna får anställning på sin VFU-plats, poängterar Ulla Runesson.

Forskande lärare utgör motor i skolans utveckling
Ett exempel på skolnära forskning är det samarbete, som HLK nyligen ingått kring en forskarskola för verksamma lärare tillsammans med Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Här ges lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning. Forskningen bedrivs i den egna skolan och gagnar därmed den egna kommunen.
– Att man från kommunernas sida satsar på lärare som får bedriva forskning vid sidan av undervisningen, är en del av arbetet för att uppnå den av regeringen etablerade visionen om den forskande skolan och den forskande läraren, förklarar Ulla Runesson.
I forskarskolan görs insatser för hela verksamheten och licentianderna utgör motorn i utvecklingen. Skolan blir en forskande sektor som kan liknas vid den modell som tillämpas inom vården där man har läkare som bedriver forskning vid sidan av det kliniska arbetet.

Undersöker vardagsproblematik i klassrummet
Ulla Runesson har under en längre tid undersökt vardagsproblematik i klassrummet. Hur kommer det sig att en del lär sig och andra inte? Frågan har inget enkelt svar menar Runesson.
– Syftet med min forskning är att kartlägga problematiken och skapa möjligheter för alla att lära sig. Om vi tar den svenska matematikundervisningen som exempel, så har modellen länge varit att varje elev sitter enskilt och arbetar med matteboken i sin egen takt. En sådan metod kan tyvärr innebära att man missar viktiga samband och därför inte kan förstå hur de olika delarna i matematiken hänger ihop. Som lärare måste man sätta sig in i hur eleverna tänker för att kunna förklara något på bästa sätt. Det gäller alla ämnen, inte enbart matematiken.

Japanska metoder kan förbättra svensk skola
Den största inspirationskällan för Ulla Runessons forskning kommer från en typ av lärarsamarbete bland japanska lärare som kallas Lesson Study. Där arbetar lärarna i team och planerar lektioner tillsammans. En i gruppen genomför planen i klassrummet och därefter samlas man för att utvärdera lektionen. På så vis kan planen förbättras och genomföras på nytt, varpå man återigen utvärderar den.
– Den kollektiva kunskapen om hur man på bästa sätt undervisar ger väldigt mycket, och modellen tillämpas nu också i Sverige genom något vi kallar för Learning Study. Forskare och lärare undersöker tillsammans vad som behövs för att utveckla ett visst kunnande. Man forskar alltså inte på lärare, utan tillsammans med lärare. Jag tror att detta är en viktig del för att förbättra hela skolverksamheten i framtiden, säger Ulla Runesson som avslutning.

Fakta
Lärande för morgondagens utmaningar
Utbildningar: Lärarutbildning, Internationellt arbete, Medie- och kommunikationsvetenskapligt program, Personalprogram, Naturvetenskapligt basår, fristående kurser, forskarutbildning och uppdragsutbildning.
Forskning: Fyra forskningsmiljöer: CHILD, Skolnära forskning, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Livslångt lärande.
Kontakt:
Högskolan för lärande och kommunikation,
Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 10 00
E-post: info@hlk.hj.se
www.hlk.hj.se