Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Högskolecentrum Bohuslän vill vara näringslivets viktigaste partner

Uddevalla lever och utvecklas med arvet från den gamla varvsstaden och det skapar nya möjligheter för ett innovativt näringsliv. Ofta handlar det om maritima eller mycket specialiserade affärsområden som inte finns någon annanstans i Sverige, precis som många av utbildningarna som erbjuds via Högskolecentrum Bohuslän (HCB). Ett lärcentrum som vill leva i symbios med näringslivet.

HCB är en viktig samarbetspartner för näringslivet i Uddevalla och Fyrbodalsregionen. Med hjälp av noggranna omvärldsanalyser står HCB för den strategiska och långsiktiga kompetensförsörjningen i delar av regionen. En grundläggande förutsättning för att det ska fungera i praktiken är att företag och organisationer i regionen i sin tur är engagerade i HCB:s verksamhet.
– Vår ambition är att leva i symbios med det regionala näringslivet. Vår verksamhet är till för att stötta och skapa tillväxt, men för att kunna uppfylla våra mål måste vi veta vilken kompetens som efterfrågas och då krävs ett öppet och engagerat näringsliv som kan och vill uttrycka sina önskemål, säger verksamhetschef Anders Brunberg.

Mål: vidareutveckling och ökad sysselsättning
En av de största och mest komplexa frågorna inom all utbildning är kopplingen till arbetsmarknaden. Målet med HCB:s egna yrkeshögskoleprogram är att de ska leda till ökad sysselsättning. Man erbjuder även kurser och utbildningar i samarbete med högskola och universitet.
HCB har levererat yrkeskompetens till näringslivet sedan 2007, och var först i landet med e-handelsutbildning som idag är en mycket etablerad inriktning över hela Sverige. E-handel skiljer sig markant från traditionell handel, med helt andra yrkesroller och möjligheter. Kunskapskraven inom branschen är framförallt höga vad gäller marknadsföring, försäljningsstrategi och webbutveckling.
E-handel och affärsutveckling utgör ett av de största utbildningsområdena på HCB, som också är ett regionalt utvecklingscenter för större projekt inom ett antal profilområden. Andra inriktningar är marinteknik, entreprenörskap, handel och besöksnäring.
– Tillsammans med andra utbildningscenter bidrar vi till vidareutveckling i Fyrbodal, understryker Anders Brunberg.
– Vi har interregionala projekt som bygger på det maritima arvet, bland annat. Vi arbetar strategiskt för att stötta näringslivet och fronta den maritima utvecklingen. Det gör vi genom att erbjuda unika yrkeshögskoleutbildningar med marin inriktning. Vi har dels ett par tvååriga mariningenjörsutbildningar och dels ettåriga Maritime Sustainability Coordinator, som ska ge bättre affärer genom en hållbar helhetssyn på transport och logistik.
Hela den nordiska sjöfarten står inför stora förändringar, med nya svaveldirektiv och krav på hållbara transporter. Därför efterfrågar branschen den här typen av ny kompetens.

Infrastruktur som möjliggör samverkan
Anders Brunberg förklarar att HCB har en infrastruktur som möjliggör samverkan mellan olika utbildningsanordnare, näringsliv och offentlig sektor. Där finns även en inkubator som drivs av Entreprenörsarenan.
– Vår uppgift är att skapa ren konkurrenskraft för vår region genom att ta vara på de möjligheter som finns. Vi välkomnar nya idéer och ser mycket positivt på samarbete mellan offentlig och privat verksamhet.
Ett annat lyckosamt exempel är EU-projektet iMedTech, som samlar deltagare från Sverige och Norge. Projektet omfattar arbete med förbättringsidéer och nya innovationer till förmån för sjukvården.
– I Fyrbodal finns många företag som har kompetensen för och är intresserade av att tillverka produkter som kan användas inom vård- och omsorgssektorn och som kan göra arbetet lättare inom sjukvården generellt. Vi har fått ett mycket positivt gensvar. Över 150 idéer har redan strömmat in under drygt ett år, fortsätter Anders.
Projektet involverar intressenter från hela Sverige och Norge. Eftersom den här typen av produkter inte är geografiskt knutna kan den bästa kandidaten för att utveckla en idé från iMedTech finnas var som helst. Förhoppningen är att uppmärksamma fler regioner så att projektet får ett ännu större genomslag. Vilket också stämmer väl överens med HCB:s utvecklingsstrategi med öppen samverkan och infrastruktur för ökad interaktion mellan olika verksamheter.