Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hotet mot välfärden i fokus

Institutionen för hälso- och välfärdsstudier vid Malmö högskola arbetar för att möta framtidens utmaningar och hot mot våra välfärdssystem. Under det senaste året har institutionen byggt upp en plattform för samverkan mellan forskare, lärare, studenter och det omgivande samhället som verkar i gränslandet mellan hälsa och samhällsvetenskap. En viktig fråga för såväl forskare som studenter vid institutionen är hur vi tillsammans kan se till så att fler människor får en hög levnadsstandard och del av välfärdssystemen.

Samhället är mer komplext idag än för bara tio – femton år sedan. Förr var det enklare att spå framtiden med hjälp av statistik och trendbevakning. Dagens samhälle skapar en betydligt tuffare utgångspunkt, med snabba förändringar och krävande omställningar som är svåra att förutse. Malmö högskola har länge bevakat viktiga frågor kring välfärd och potentiella hot mot det nationella vårdsystemet. Eftersom området blir allt mer komplext bildades Institutionen för hälso- och välfärdsstudier som en insats för att ta ett helhetsgrepp om några av samhällets viktigaste frågor.

Hotet mot välfärdsstaten
Globaliseringen har medfört både för- och nackdelar för välfärdsstaten. Fördelar i form av en större marknad för nationens företag att verka på, men nackdelar i form av hög konkurrens som ofta resulterar i priskrig som slår ut aktörer från marknaden. Det är ett tufft arbetsklimat där även konkurrensen om jobben är hårdare än någonsin tidigare.
– Det nya klimatet ställer nya krav på samhällets stödjande funktioner. Dels måste det finnas tillräckligt med kunskap om vad det är som sker i världen och hur detta påverkar välfärden, och dels måste det finnas system för att hantera förändringsprocessen. Hur ska vi agera för att möta förändringarna på bästa sätt och förhindra att människor hamnar i ett utanförskap karaktäriserat av arbetslöshet, fattigdom och bristande utbildning? Detta är några av vår tids allra viktigaste samhällsfrågor, säger Richard Ahlström, prefekt vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier.

Samhällets mest sårbara grupper
Undersökningar visar gång på gång att allt fler människor faller utanför välfärdsstatens grundläggande system. Institutionen arbetar flervetenskapligt i sökandet efter ett svar på frågan om hur vi tillsammans kan bromsa den negativa trenden.
– Vi sprider kunskap om hur verkligheten ser ut för många människor idag. I många städer finns en uttalad vision om att, till exempel, skapa hög tillgänglighet för alla. Men det råder fortfarande brister i form av begränsad tillgänglighet för rörelsehindrade. I alla våra utbildnings- och forskningsinsatser söker vi komma åt och sprida kunskap om samhällets mest sårbara grupper. Det är deras situation som vi måste belysa, förklarar Richard Ahlström.
Institutionens insatser organiseras i fem övergripande kunskapsområden med fokus på folkhälsovetenskap, psykiatrisk omvårdnad, juridik/rättsvetenskap, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap samt välfärdsfrågor. Området psykiatrisk omvårdnad kopplas till samhällets alltmer ökande behov där undersökningar visar att allt fler människor vårdas inom psykiatrin och då många gånger inom rättspsykiatrin.

Stort fokus på välfärd och arbetsmarknadspolitik
Nytillträdde professorn Jonas Olofsson har länge intresserat sig för välfärdsfrågor och arbetsmarknadspolitik. Ett av Olofssons forskningsområden omfattar ungdomars övergång från skola till arbetsliv och de svårigheter som de kan möta under processen. För många ungdomar är övergången en utdragen process, som innebär arbetslöshet och som för vissa kan leda till utslagning.
– Jämför man Sverige med våra grannländer så fungerar övergången sämre för svenska ungdomar än för till exempel danska och norska. Vi har bland annat större ungdomsarbetslöshet. Mycket talar för att kopplingen mellan skola och arbetsliv fungerar bättre på andra håll, vilket underlättar övergången, säger Jonas Olofsson.
Jonas Olofsson har under de senaste åren haft ett stort fokus på utbildningsfrågor och då särskilt ungas yrkesutbildningar. Han konstaterar att hela Sverige står inför en rad utmaningar framöver med såväl arbetskraftsbrist som ungdomsarbetslöshet.
– Ska vi framgångsrikt råda bot på problemen behöver vi ha kunskap och en korrekt övergripande bild. Det är något jag hoppas min forskning kan bidra till, fortsätter Olofsson, som även har gjort utredningar om gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning och utbildningsanställningar på uppdrag av regeringen.