Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

HSB rapporterar ökat intresse för bostadsbyggnation i Eskilstuna

HSB strävar efter att vara en stöttepelare för hållbar samhällsutveckling på både större och mindre orter över hela Sverige. I Eskilstuna finns sedan länge ett stort engagemang kring att förädla och förvalta befintlig bostadsbyggnation. Uppdraget säkerställs av dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder som ansvarar för service och underhåll av såväl HSB:s egna fastigheter likväl som externa aktörers bestånd.

HSB Sörmlandsbostäder förvaltar drygt 3000 lägenheter i Eskilstuna, varav cirka 800 tillhör HSB:s fastighetsbestånd. Det totala förvaltningsuppdraget omfattar upp till 7000 lägenheter fördelade på olika orter i Mälardalen. Det gör HSB Sörmlandsbostäder till en av de största aktörerna i regionen, med mandat och kapacitet för att genomföra långsiktigt hållbara investeringar i en ytterst dynamisk bransch.
– Närheten till Stockholm gör Eskilstuna till en mycket attraktiv etablerings- och boendeort. Vi ser att intresset för orten växer, det är fler aktörer på byggmarknaden nu och det är mycket positivt för Eskilstunas framtida utveckling, säger Hans-Erik Andersson, fastighetsförvaltare på HSB Sörmlandsbostäder i Eskilstuna.

Miljöföretag med framförhållning
HSB Sörmlandsbostäder förvaltar exempelvis samtliga lägenheter som byggts av Peab under de senaste tio åren. Det tolkar Hans-Erik Andersson som ett bevis på att HSB kan leverera en genomgående hög kvalitet i förvaltningsuppdraget. Enligt honom är det närheten och den höga tillgängligheten som gör HSB till en attraktiv partner i det långsiktiga förvaltandet.
– Vi har lokal styrning och alla beslut som rör det lokala bostadsbeståndet fattas här i Eskilstuna. Det är en stor fördel. Samtidigt är HSB ett särpräglat miljöföretag som vågar investera med siktet ställt på långsiktig hållbarhet. Det bidrar naturligtvis också till att många väljer att samarbeta med oss.
HSB:s miljömål är de facto högre än de som EU fastställt. Hans-Erik Andersson ger ett exempel:
– Vi hade som mål att reducera våra koldioxidutsläpp med 20 procent mellan 2008 – 2013. Det har vi överträffat då vi nu är uppe i nära 25 procents minskning. Det har vi lyckats åstadkomma genom mycket målmedvetna satsningar som sparar resurser på lång sikt.

Ökat intresse för bostadsbygge
HSB Sörmlandsbostäder har inga tomma lägenheter i Eskilstuna. Kommunen behöver en viss rörlighet på bostadsmarknaden och hoppas på en mer omfattande bostadsprojektering framöver.
Hans-Erik Andersson uppger att man redan nu kan se fler aktiva aktörer på bostadsmarknaden. HSB kommer även att bygga i egen regi med två större projekt på gång. Den gamla brandstationen ska i projektet Rademacher förvandlas till moderna bostadsrätter i olika storlekar. Projektet omfattar nära 70 nya bostäder, många med utsikt över Eskilstunaån och samtliga med prisvärt hög standard.
I ett par andra projekt planeras ett antal småhus och lägenheter öster om Eskilstuna stad i områdena Trumtorp och kvarteret Odlaren. Här räknar HSB med att kunna börja bygga först om några år, för Rademacher har försäljningen påbörjats.