Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

I gränslandet mellan IT och verksamhet

IT ska förenkla användarnas vardag och effektivisera verksamhetens processer. Genom det ska IT-investeringen generera återbäring i form av ökad lönsamhet. Det är i alla fall tanken. En vanlig utmaning är att systemen inte är helt anpassade efter användarunika behov, samt att användarna inte riktigt vet hur systemet ska användas optimalt.

Att investera i allt vad teknik och IT heter är varken kostnads- eller tidseffektivt. Tekniken i sig kan inte förbättra prestanda eller kvalitet i användarens arbete, men förståelse för hur man kan nyttja tekniken för att leverera mer och med högre kvalitet med hjälp av rätt IT-stöd kan det. Därför är det så viktigt att IT-systemen verkligen är anpassade efter vad användarna behöver och kan förhålla sig till. Det vet man på Konsultbolag1.

Effektiv kravhantering och test
Konsultbolag1 är ett IT-specialistbolag som valt att nischa in sig på just kravhantering och test. Kravhantering är egentligen något som beställaren ska ansvara för, men ofta kan det vara svårt att på förhand veta vilka krav man ska sätta upp på ett system som man ännu aldrig har sett. Därav den relativt vanligt förekommande problematiken med att de färdiga systemen inte riktigt fyller den funktion som verksamheten egentligen skulle behöva.
– Vi åtar oss uppgiften med kravhantering för att stötta beställarledet i att tydliggöra sina arbetsprocesser, behov och krav på systemet. Vi kan vara med som stöd under hela processen från kartläggning av behoven i verksamheten till den färdiga IT-leveransen där vi för kundens räkning utför detaljerade analyser och tester av det färdiga systemet. I detta säkerställs att det man beställt verkligen är det som levererats och det som verksamheten behöver, förklarar Marit Wester, VD på Konsultbolag1 Dalarna samt ansvarig för den nya etableringen i Gävle/Sandviken.
Det handlar med andra ord om att se till att kundernas IT-investeringar verkligen ger avkastning, det vill säga gör nytta och fungerar så som det är tänkt för att uppnå önskat resultat. Därmed kvalitetssäkrar Konsultbolag1 verksamheten genom sina tjänster kring effektiv kravhantering och test.
Konsultbolag1 är också med i själva införandeprocessen och i förändringsprojektet hos sina kunder där det interna införandeprojektet ofta underskattas. Inte bara verksamheten kan dra nytta av Konsultbolag1s tjänster utan de riktar sig även till leverantörer och produktutvecklare som behöver kvalitetssäkra sina leveranser. Särskilt värdefullt för Konsultbolag1 är också den egna utbildningsverksamheten med eftertraktade föreläsningar och kurser.

Expanderar i Gävle och Sandviken
Marit startade verksamheten i Falun för snart fyra år sedan och har drivit en kraftfull expansion över Dalarna. Att expandera mot Gävle och Sandviken kändes som ett naturligt steg i utvecklingen och Marit ansvarar även för uppstarten av det nya kontoret i regionen.
– Gävle och Sandviken är en spännande region med en stor utvecklingspotential. Det finns en tydlig efterfrågan på våra tjänster och vi ser fram emot att få växa tillsammans med regionen, säger Marit.
Konsultbolag1 rör sig ständigt i gränslandet mellan IT och verksamhet. Idag sysselsätter företaget nästan 100 specialistkonsulter i Sverige men verksamheten utvecklas och växer hela tiden. Behovet av ny kompetens är stort, speciellt med tanke på den nya etableringen i Gävle/Sandviken.
– Vi söker både kravspecialister och testledare men det omfattar även verksamhetsutvecklare, projektledare och mentorer eller coacher. Erfarenhet är viktigt men det är ännu viktigare med rätt inställning för uppgiften och att man delar våra värderingar kring kvalitet. Tack vare att utbildning är en del av vår verksamhet, kan vi också säkerställa vidareutveckling av egen kompetens.
Marit understryker slutligen att hon ser fram emot att få bygga upp det nya kontoret i Gävle/Sandviken tillsammans med målmedvetna och drivna konsulter.