Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

I utvecklingens centrum

Östsvenska Handelskammaren arbetar för en konkurrenskraftig och välmående östsvensk region och till det behövs ett starkt näringsliv både lokalt, regionalt och nationellt.

Handelskammaren fokuserar på tillgänglighet, kompetenstillgång, regionens attraktivitet och att främja internationell handel. Alla betydelsefulla faktorer för att skapa en långsiktigt hållbar region präglad av en god utbildningsnivå, växande ekonomi och ökad sysselsättning. Ett bra näringslivsklimat, läge, infrastruktur och rätt kompetens hjälper etablerade företag att växa, attraherar investerare och uppmuntrar nya företag att startas.
Ett viktigt utvecklingsnav i regionen är Eskilstuna. En av Sverige snabbast växande städer som under våren 2014 kommer att passera 100 000 invånare. Eskilstuna har starka industritraditioner, en av landets modernaste logistikparker, en växande högskola, välkända företag, prisbelönt hållbarhetsarbete, högklassig infrastruktur och ett unikt läge med drygt 3 miljoner människor inom en radie av 10 mil.

Tillgänglighet – en grundförutsättning
En väl fungerande infrastruktur är en grundförutsättning. Det måste vara lätt för både människor och gods att resa och röra sig i, till och från regionen.
– Vi har en aktiv politisk dialog för att olika infrastrukturprojekt ska realiseras, projekt som när de färdigställts ytterligare kommer att öka tillgängligheten och nyttan för både invånare och företag, berättar Johanna Palmér, vd på Östsvenska Handelskammaren.
Exempel på prioriteringar är exempelvis ökad järnvägskapacitet runt Mälaren samt förbättringar av E20, väg 55 och 56.

Talang – långsiktig kompetensförsörjning
Rätt kompetens är en av grundbultarna för en attraktiv, framgångsrik och växande region. I Eskilstuna finns några av regionens större industriföretag etablerade – Volvo CE, ASSA och Alfa Laval är några exempel.
– Att attrahera kompetens är en utmaning för industrin i Sverige och Eskilstuna är inget undantag. Därför är det viktigt att vi målmedvetet jobbar för ökad tillgång på tekniskt utbildad arbetskraft, exempelvis genom ett nära samarbete mellan högskola och näringsliv. Med rätt arbetskraft kan vår region fortsätta att vara attraktiv och driva den industriella utvecklingen, förklarar Magnus Lindahl, regionchef Sörmland och ansvarig för internationell handel på Handelskammaren.
Handelskammaren arbetar i Sörmland och Östergötland med projektet trampolinen som syftar till att stärka ungdomars intresse för industri, teknik och naturvetenskap och se det som en attraktiv framtid.
– Ett konkret och framgångsrikt projekt där ett fadderföretag knyts ihop med en högstadieklass. Förhoppningsvis leder det till ökad tillgång på arbetskraft för industrin i det längre perspektivet, fortsätter Magnus Lindahl.

Attraktivitet – stärka varumärket Eskilstuna
Industrin är mycket viktigt för Eskilstuna. Inom hela EU pågår ett aktivt arbete för ”återindustrialisering” och Handelskammaren arbetar både lokalt och regionalt kring detta.
– Konkurrensen är idag global och ofta utan lokalt hjärta. För att vara en attraktiv region måste vi ligga långt fram med kunskap inom exempelvis automation, produktionssystem och att länka samman produktutveckling och produktion, säger Johanna Palmér.
– Dessutom måste allt stödjas av ett attraktivt näringslivsklimat. I Eskilstuna och Sörmland gör Handelskammaren detta konkret genom att exempelvis driva näringslivets röst i olika forum på regionnivå och lokalt tillsammans med andra aktörer som strävar mot samma mål i syfte att exempelvis förbättra den kommunala servicen för företag, säger Magnus Lindahl.
Magnus Lindahl understryker att det även handlar om att stärka varumärket Eskilstuna – en destination där man kan bo och leva och där företag kan växa och bedriva verksamhet lokalt, regionalt och internationellt.

Internationell handel – stärker svensk industri
Internationell handel är, givet Sveriges exportberoende ekonomi, ett mycket viktigt område för Handelskammaren.
– En viktig del handlar om att stödja, utveckla och inspirera till ökad internationell handel, förklarar Magnus Lindahl.
Dagligen hjälper Handelskammaren företag med exportdokumentation och att lösa olika handelsfrågor. Man genomför utbildningar, har stödjande nätverk samt informerar om olika marknader och sektorer. Handelskammaren jobbar även med individuellt stöd till enskilda företag i deras internationalisering, det kan gälla allt från att välja rätt marknad till att identifiera handelspartners.
Både Magnus Lindahl och Johanna Palmér ser Handelskammarens arbete som ett viktigt stöd för det östsvenska näringslivets utveckling och långsiktiga tillväxt.