Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Infrastrukturministern om nya satsningar på järnvägen

Det har konstaterats att vi behöver en bättre infrastruktur i Sverige för att få igång såväl näringslivsutveckling som bostadsbyggande. Infrastrukturminister Anna Johansson bemöter frågan både på lång och kort sikt. Hon redogör för såväl långsiktiga investeringar i nya höghastighetsbanor som för öronmärkta underhållspengar för järnvägen.

Det har på många håll konstaterats att Sverige saknar ett transportsystem som tillräckligt väl uppfyller kraven på såväl tillgänglighet som pålitlighet. En god infrastruktur är med andra ord en förutsättning för fortsatt tillväxt inom hela samhället.
– Genom att investera i väl fungerande infrastruktur underlättas människors arbetspendling och företagens godstransporter. Det är viktiga steg mot regeringens mål om att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020. Att järnvägen prioriteras framgår av den budget som presenterades tidigare i år, säger Anna Johansson.

En infrastruktur som håller måttet
Utbildning, kompetensförsörjning, nyföretagande, transporter av varor och tjänster, bostadsbyggnation – allt vilar på tillgång till en infrastruktur som håller måttet. Då blir det eftersatta underhållet på järnvägen extra tydligt.
Anna Johansson berättar att regeringen gör en extra satsning om cirka 1,2 miljarder kronor årligen för att möta det eftersatta underhållet under perioden 2016-2018. Utöver det investeras 200 miljoner kronor under 2016 specifikt för att underhålla järnväg och väg i landsbygd. Utöver det tillkommer satsningar som ska bidra till mer kollektivtrafik i landsbygd, cykelfrämjande åtgärder och förbättrat vägunderhåll.
– När Citybanan öppnar i Stockholm 2017 skapas större utrymme för transporter utanför fjärrtrafiken. Dessutom har vi hela Västlänken som ska lyfta infrastrukturen i Göteborgsregionen. Båda är satsningar som ger ringar på vattnet och skapar nya möjligheter inom infrastrukturen för många år framåt, påminner infrastrukturministern.

Mycket kretsar kring järnvägen
Kortsiktiga åtgärder för att förbättra infrastrukturen landar i nya satsningar på kollektivtrafik, bland annat med subventionerade elbussar. Genom att bygga nya stationer och lägga om vissa sträckor kan kapaciteten utökas på många ställen utan att större åtgärder behövs. Stödet kommer från regeringen, men omläggning av trafiken och nya sträckor är regionala beslut.
För att genomföra de långsiktiga förbättringsåtgärderna har regeringen till att börja med ålagt Trafikverket att ta fram underlag inför nästa nationella plan som beslutas 2018. Redan i november i år kommer Trafikverket att presentera framtida behov och förutsättningar som ska ligga till grund för kommande beslut.
– Vi har inte fattat beslut om nya investeringar efter 2025, men däremot har vi sagt att höghastighetsbanan ska prioriteras. Dessutom ska byggnation av Norrbotniabanan påbörjas. Utöver det så finns det naturligtvis en mängd andra saker som ska tas upp, men mycket kretsar kring att stärka järnvägen även framledes, fortsätter Anna Johansson.

Större kapacitet planeras
Politik, näringsliv, forskning, organisationer och regioner behöver samverka i utvecklandet av smart och hållbar infrastruktur, som tjänar hela landets behov. Anna Johansson poängterar att det redan nu planeras för att bygga ut kapaciteten för höghastighetståg som kör i upp till 320 km/h. Det kan kompletteras med snabbgående regional trafik som kör i 240 km/h. som avslutning säger infrastrukturministern:
– Om nya arbetsmarknadsregioner ska skapas så räcker det inte att fokusera på enpunktstrafik. Höghastighetsbanor ska bidra med utvecklingsmöjligheter även för intermodala transporter i knutpunkter där flera transportslag möts. Det är något som regeringen jobbar för nu.