Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Inkluderande förhållningssätt möter framtida samhällsutmaningar

Tillämpning av ett inkluderande förhållningssätt borde vara en självklarhet i den svenska skolan med tanke på att grunden för att skapa det lades redan på 1960-talet. Den grundläggande modellen finns, likaså ny forskning som fyller kunskapsluckor, men vi befinner oss fortfarande ganska nära startrutan enligt experter från Högskolan i Borås.

I samband med att Sverige fick en enhetlig grundskola för alla kunde ett starkt inkluderande skolsystem byggas upp, och den svenska modellen blev också ett föredöme för många andra länders skolsystem. Den svenska grundskolan, med sina nio obligatoriska år, inspirerade hela Europa och många implementerade liknande system.
Under de senaste 20 åren har skolan dock genomgått omfattande förändringar med nya utmaningar som följd. Bland annat så har nya krav gällande speciallösningar för elever som har behov av särskilt stöd lyfts. Man har börjat undersöka vilka lärmiljöer som passar för olika målgrupper och hur man bäst kan förbereda nästa generation för vuxenlivet.
– Under de senaste decennierna åren har den här typen av forskning fått fäste i Sverige, men än finns det mycket kvar att göra, enligt professor Bengt Persson vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås.

Stöttar utvecklingen i skolan
Idag bedriver många lärosäten som har lärarutbildning forskning inom området inkluderande pedagogik. Vid Högskolan i Borås delas forskningen in i två delar, dels externfinansierad utbildningsvetenskaplig forskning med internationella samarbeten och dels uppdragsbaserad forskning för förskola och skola.
Inkluderande pedagogik hör dessutom till ett av högskolans åtta prioriterade forskningsprogram vilket understryks i RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare), som Bengt Persson ansvarar för.
– Vi kan med vår kunskap stötta utvecklingen i förskolan och skolan så att verksamheten blir mer inkluderande. Det är viktigt för att vi på sikt ska kunna klara utmaningar både i vår närmiljö samt globalt. Om barn tidigt lär sig att uppskatta och respektera olikheter skapas en grund för bättre hantering av migrationsfrågor exempelvis.
Utbildningssystemet måste bli mer hållbart och mer robust för att klara av uppgiften att fostra barn och ungdomar till demokratiska medborgare. Då borde inkludering vara en självklarhet.

Förutsättningar för förändring
Sverige har bästa tänkbara förutsättningar för att skapa en inkluderande skola. De stora utmaningarna ligger i att möta krav på åtskillnad mellan grupper vilket skapar segregering. Det handlar om hur elever och pedagoger ser på individuella olikheter och förstår värdet i att utvecklas tillsammans.
– Det är ett givet ansvar för lärosäten som har för avsikt att bidra till samhällsutveckling och förändring i positiv riktning att arbeta med inkludering. Det kommer att skapa förutsättningar för nödvändig förändring på sikt, menar Bengt Persson, som själv har forskat inom området inkluderande pedagogik i över 20 år.