Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Innovationer på Akademiska sjukhuset

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset i Uppsala och verkar för att hela sjukhuset skall vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för samarbeten mellan företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. Det vill säga patienter, sjukvårdspersonal och fysiska platser. Genom samarbete med Innovation Akademiska kan produktutvecklare ta fram innovativa lösningar som uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effekt och också fyller tydliga behov.

På Akademiska sjukhuset finns sedan fem år en testbädd för medicintekniska innovationer. Hit kan företag vända sig för att få kontakt med experter i syfte att tidigt stämma av krav på produkter och samtidigt utvärdera om produkten möter ett reellt behov i sjukvården. Genom att inleda samarbeten med Akademiska sjukhuset skapas möjligheter att testa och utvärdera till exempel säkerhet och effekt hos produkten.
I dagsläget har Innovation Akademiska skapat drygt 70 samarbeten och i flera av dessa har återkopplingen varit avgörande för både om och hur ett företag ska starta nya projekt eller utveckla användningen av en produkt inom ett nytt område. Via Innovation Akademiska har företag möjlighet att rådgöra med experter inför de stora besluten och det är ett bra sätt att sänka riskerna på.

Virtuell mottagning för diabetes testas
Innovation Akademiska startar också egna projekt för att testa olika samverkansmöjligheter. InnoCent är ett sådant projekt som bedrivs med stöd från Vinnova. Det omfattar i korthet nya metoder att på distans ha kontroll över sin typ 1 diabetes som också går i linje med sjukvårdens administrativa system och arbetssätt.
Projektet riktar sig framförallt till unga vuxna och bedrivs i tät samverkan med relevanta sjukvårdsteam på Akademiska sjukhuset. Med hjälp av smarta IT-lösningar, appar och liknande kan målgruppen få bättre kontroll över sin sjukdom mellan vårdbesöken, något som visat sig vara positivt i tidigare studier. Det innovativa i InnoCent projektet är att man tillsammans med patientgruppen designat vården och utnyttjar den teknik de redan använder för att sedan anpassa vårdens system och organisation efter det istället för tvärtom.
Som resultat har en virtuell mottagning startats upp inom ramarna för InnoCent distansvård och piloten kommer att utvärderas efter sommaren. Det finns stora vinster med produkter och tjänster som öppnar upp så att patienterna själva blir experter på sin sjukdom och Innovation Akademiska kommer att följa och mäta dessa effekter inom projektet.

Samarbete med företag
Ett annat av Innovation Akademiska projekt inom distansvård är initierat av ett företag, Kontigo Care AB. Det handlar om att förstärka beroendevården i form av en trådlös alkoholmätare, mobilapp och vårdportal. Syftet är att stödja alkoholister att hålla sig varaktigt nyktra. Innovation Akademiskas roll har varit att hitta rätt kontakter inom beroendemedicin, planera och samordna projektet och se till att det går att genomföra parallellt med den ordinarie verksamheten inom beroendemedicin.
Som första steg inhämtades vårdpersonalens önskemål på produkten och företaget fördjupade sin förståelse kring den verklighet vården bedrivs i. När en prototyp fanns färdig genomfördes riskanalyser och användbarhetsstudier och efter sommaren startar två kliniska studier med den färdiga produkten, där 200 patienter på Akademiska sjukhuset och Nämndemansgården medverkar. Innovation Akademiska har i detta samarbete förmedlat ovärderliga kontakter med de framtida användarna och arbetet i testbädden har förkortat utvecklingstiden för en produkt som möter ett stort och angeläget behov hos patienter, anhöriga och personal.

Innovationsmiljöer behövs vid alla sjukhus
Det finns stor mängd idéer hos personal, patienter och i samhället runt i kring som kan bidra till en mer innovativ vård som är både säkrare och mer effektiv.
– Vi ser till att det finns en infrastruktur för att fånga upp testa dessa idéer och accelerera utvecklingen av lösningar för vården i samarbete med det etablerade och välfungerande innovationssystem som finns i Uppsala, säger Annika Remaeus, avdelningschef på Innovation Akademiska.