Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Intresset för tredjepartscertifieringar ökar

Allt fler företag väljer att certifiera sin kompetens och sina tjänster. Inom vissa branscher kan det vara lagkrav som styr certifieringen, inom andra kan det handla om kundkrav. Tredjepartscertifieringar är garanterat oberoende certifieringar som utförs av externa företag som även kan ackrediterats för uppgiften. Incert är ett exempel på en sådan aktör.

Enligt Dr Peter Rohlin, vd på Incert, fortsätter intresset att öka för tredjepartscertifieringar. En teori är att det går att koppla till en hårdare konkurrens på marknaden för de tjänster som förknippas med kritiska installationer. Certifiering säkerställer att rätt kompetens finns på plats och att enbart behöriga får utföra installationen. Det är med andra ord förknippat med både säkerhet och kvalitet.
– Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt eller process, en person eller ett företag uppfyller de krav som omfattas av en kravspecifikation. Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland våra certifieringsområden, berättar Peter Rohlin, som även förklarar att certifiering även är till för att skydda beställare som själva inte besitter kunskap för att avgöra om den som ska utföra en tjänst har rätt kompetens eller inte.

Inger trovärdighet
Incert fokuserar på personcertifiering men erbjuder även företagscertifiering. Att som Incert vara ackrediterad av Swedac ger extra tyngd, och som ackrediterat certifieringsföretag erbjuder Incert inga utbildningar.
– För oss är det viktigast att bibehålla en hög trovärdighet och därför kombinerar vi inte våra certifieringstjänster med utbildning. Vi bedömer enbart på reell kompetens utifrån en kravspecifikation och vem som helst kan bli certifierad, bara man har rätt kompetens. Kravspecifikationen fungerar som en brandvägg, alla vet vad som gäller och det skapar också trovärdighet i branschen, fortsätter Peter Rohlin.
Certifieringsbranschen blir allt mer omfattande. Nya lagkrav inom bland annat energibranschen kommer att generera ett ännu större behov av personcertifieringar som exempel.

Allt strängare lagkrav
Många branscher får striktare riktlinjer för hur kompetens ska säkerställas. Tidigare krävdes enbart att företag som erbjuder energideklarationer var ackrediterade med minst en certifierad energiexpert, men idag måste all personal som utför energideklarationer vara certifierad enligt gällande krav. Installatörer av värmepumpar, solceller, solpaneler och pelletspannor är andra kompetensområden som fått striktare regler.
Inom Incerts största område, köldmedia, certifieras personer som till exempel installerar värmepumpar och gör service på luftkonditionering i bilar. Detta är obligatoriska certifikat och det är hittills bara Incert i Sverige som utfärdar dessa. Utöver kyltekniker och energiexperter certifierar Incert även teletekniker, ventilationsmontörer och fibertekniker. Det är än så länge frivilliga certifieringar, men trenden inom installationsbranschen pekar på allt strängare lagkrav.

Trygghet för alla parter
En annan aspekt som talar för ökad certifiering är att kunderna i allt större utsträckning söker kvalitetssäkrade leverantörer. Inom många branscher är det specifikt viktigt att skydda svaga beställare, eller beställare som själva inte kan avgöra om rätt kompetens finns för uppdraget. Då är certifiering en bra lösning som skapar trygghet och trovärdighet för alla parter.