Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

ITS utvecklas regionalt, nationellt och internationellt

I Dalarna finns sedan länge ett kluster för intelligenta transportsystem och tjänster (ITS). Klustret, som går under namnet ITSdalarna, har byggts upp av regionala företag, kommuner, statliga myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI) samt Högskolan Dalarna. Hemvist är Dalarna Science Park.

ITSdalarna ska skapa möjligheter för mer effektiva transporter och därmed också ett minskat miljöavtryck. På lång sikt handlar det om att utveckla och främja en marknad för fossilfria transporter. Inom klustret finns projekt på regional, nationell och internationell nivå som involverar klustermedlemmarna på olika sätt.
Bland medlemmarna finns förutom representanter ur den offentliga sektorn kvalificerade lokala, nationella och internationella IT- och teknikföretag, större industriföretag som SSAB, trafiksäkerhetsföretag som Ramudden och Combitech samt Sveriges Åkeriföretag.
– Vi tillämpar nu en ny strategi där vi ska satsa på större och mer långsiktiga projekt tillsammans med mycket kvalificerade partners – såväl regionala, nationella som internationella, kommenterar Tom Ramstedt, styrelseordförande ITSdalarna Utvecklings AB.

Stor nationell betydelse
Dalarna som region har en omfattande exportberoende industri. Därför är energieffektiva och hållbara transporter en viktig regional överlevnadsfråga. För regionens framtida utveckling vill ITSdalarna därför ta vara på och vidareutveckla den kompetens som finns i regionen. Det är kompetens som kommer väl till pass i utvecklingen av en testarena för framtida fossilfria transporter, TDA-E16.
Ett annat projekt tillsammans med Triple Steelix m fl knutet till TDA-E16 omfattar utveckling av fossilfria transporter inom stålindustrin, som är av stor vikt för den regionala utvecklingen och på sikt även Sveriges konkurrenskraft som exportland. Målet är att bidra till fossilfria transporter i Bergslagen för att klara målen om ett fossilt oberoende Sverige 2030 och ett fossilfritt Sverige 2050. Projektet ska skapa förutsättningar för regional industriell utveckling i samband med att ny teknik och nya systemlösningar utvecklas kopplat till testarenan.

Starka internationellt
ITSdalarna medverkar även i EU-projekt och leder det så kallade Sailor-projektet, som omfattar utveckling av smartare slutleveranssystem inom e-handeln. Här efterfrågas ett leveranssystem som är öppet, serviceorienterat, innovativt och dynamiskt.
Producenten eller någon tredje part kan leverera och returnera varor på ett mer hållbart sätt.
Utmaningen är att öka kundnöjdhet och hitta kostnadseffektiva lösningar som är hållbara. Projektet ska genomföras på två år med en budget på cirka 20 miljoner. Projektledare har rekryterats inom klustret från Högskolan Dalarna och medverkande länder förutom Sverige är Nederländerna, Österrike och Spanien.

Framtidssatsningar
I framtida satsningar kommer ITSdalarna att fokusera ännu mer på en övergång till fossilfritt utanför storstäderna, vilket idag utgör en stor utmaning. Här pågår bland annat ett arbete med en EU-ansökan tillsammans med Trafikverket för att driva ett projekt kring framtidens energieffektiva kollektivtrafik på landsbygd. Test- demonstrationsområden i EU blir Dalarna, Highlands i Skottland, Bergamasque Alps i Italien och Mistelback district i Österrike. Även Frankrike bidrar i samarbetet. Återigen kan ITSdalarna visa på en stark internationell betydelse med effektiva kunskapsutbyten.