Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Jernhusen och RegionCity stärker Göteborgsregionens konkurrenskraft

Det finns en uttalad ambition om att stärka Sveriges innovationskraft och därmed också landets konkurrenskraft. Framgångsrika företag är de som kan ställa om och förnya sina verksamheter. Konkurrenskraft kräver innovation. Och innovation kommer ur mänskliga möten. Detta är också grundtanken som ligger bakom Jernhusens satsning på RegionCity i Göteborgs stationsområde.
 
RegionCity, vars första etapp ligger mitt emellan Göteborgs Centralstations bangård och den planerade Västlänken, skapas för att stimulera till ökad rörlighet, fler möten och för att stötta utvecklingen av en större och bättre arbetsmarknadsregion kring Göteborg.
Regionchef Urban Hammarlund, som ansvarar för utveckling av Jernhusens stadsprojekt i Västsverige, berättar att stationsområdet nu detaljplaneras i nära samarbete med Göteborgs stad, men bekräftar också att det yttersta syftet är att stärka hela arbetsmarknadsregionen. Det ska bli mer än en ny stadsdel i Göteborg – det ska bli ett city för hela regionen.
– Den internationella konkurrensen driver mot en allt mer specialiserad och mer flexibel arbetsmarknad med större inslag av projekt och kortare anställning. Samtidigt har tillväxtsättet hittills lett till akuta behov av en internationell kraftsamling kring klimathot. Om vi inte ska bli utkonkurrerade eller tära på nästa generations miljö och möjligheter måste vi vidga blicken och agera nu, konstaterar Urban Hammarlund.
Han understryker att det framförallt är två saker som är avgörande för att skapa bättre möjligheter för tillväxt, utveckling och trygghet i regionen:
– Det ena är att man måste förbättra hållbara pendlingsmöjligheter och det andra är att det måste skapas en mer hållbar stad. Med ett pulserade RegionCity mitt i regionkärnan stöttar vi båda utvecklingsbehoven.
 
Skapar kraft ur möten
Konceptet för RegionCity har Jernhusen och ett skandinaviskt arkitektteam succesivt arbetat fram i möten med staden, barn och ungdomar, besökare och resenärer.  Arbetssättet är inspirerat av det sätt varpå Göteborgs stad utvecklade visionen för Älvstaden. Kortfattat kan det beskrivas som brett, öppet och med tiden viljestyrt. 
– Vårt utvecklingsarbete präglas av en tro på att det kommer kraft ur möten, fortsätter Urban Hammarlund. Vi är övertygade om att ju mer som byggs i direkt anslutning till Centralstationen, ju mer kommer det kollektiva resandet att öka samtidigt som allt fler ges möjlighet till mänskliga möten och idéutbyte.
– I RegionCity möts det bästa av två världar: omsorgsfulla gaturum formade utifrån mänsklig skala och ovan där tät stad, med den kraft mängden människor ger.
Politikerna står enade om att navet, det vill säga centrala Göteborg, måste utvecklas för att i sin tur kunna vara en drivkraft för hela regionens utveckling. Resultaten kan bli mycket kraftfulla, det kan bland annat konstateras att skapandet av RegionCity och närmsta delarna av Centralenområdet kan ge underlag för uppemot 35,000 nya arbetstillfällen.
 
Samspelar med större visioner
RegionCity samspelar med Älvstadens vision, Västsvenska paketet, stadens jubileumsplan samt satsningen på tåg till Landvetter flygplats. Stadsdelen kommer att byggas ut kontinuerligt under en 15- 20 årsperiod med några tydliga milstolpar på vägen.
År 2021 ska RegionCity stötta stadsjubileet, 2023 ska det finnas ett tryggt och attraktivt stråk mellan Västlänken och dagens station. År 2026, när Västlänken öppnar i sin helhet, kommer RegionCity vara ett hjärta i regionen med livfulla gator, handel, ett större antal kontorsplatser och så pass mycket bostäder att området känns tryggt dygnet runt.
För att göra detta möjligt skedde plansamråd under 2016 och parallellt med det presenterade Jernhusen sin Jubileumsatsning. Satsningen omfattar ett torn på 22 våningar, en hall som ska leda resenärerna mellan dagens station och Västlänkens mittuppgång, samt ett torg som blir den första pusselbiten i stadsutvecklingen mot Gullbergsvass.
Urban Hammarlund menar att det hade varit tveksamt att göra en sådan satsning så tidigt om inte dialogen med stadens kontor hade varit så öppen.  
 – Det här hade inte varit möjligt utan den tydlighet som politiken gett genom vision Älvstaden med dess strategi och färdplan. Med det, Västlänken och RegionCity har vi fått momentum. Vinner detaljplanerna kraft vid årsskiftet så levererar vi 2021!