Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Jernhusen skapar kraft ur möten

Västsverige och Göteborg möter nu framtiden med flera satsningar som skall skapa en hållbar utveckling i regionen. Alla satsningar möts vid centralstationen i Göteborg. Där har ett stort och mycket långsiktigt arbete påbörjats i samband med utvecklingen av RegionCity och stationsområdet.

En av nyckelaktörerna och pådrivarna för RegionCity är Jernhusen. Regionchef Urban Hammarlund, som ansvarar för utveckling av Jernhusens stadsprojekt, berättar att projektet vuxit fram under en flerårig planeringsfas där utgångspunkten och det yttersta syftet är att öppna möjligheter för Västsverige som en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion, samtidigt som Göteborg kan utvecklas som attraktiv kärna i regionen.
– Den internationella konkurrensen driver mot en allt mer specialiserad och mer flexibel arbetsmarknad med större inslag av projekt och kortare anställning. Samtidigt har tillväxtsättet hittills lett till akuta behov av en internationell kraftsamling kring klimathot. För att skapa bättre möjligheter för tillväxt, utveckling och trygghet i vår region är det framförallt två saker som är avgörande: det ena är att vi måste förbättra hållbara pendlingsmöjligheter och det andra är att vi måste skapa en mer hållbar stad. Tanken bakom RegionCity bygger på att här mitt i kärnans hjärta kan vi stötta båda utvecklingsbehoven, förklarar Hammarlund.

Dagens arbetssätt ger morgondagens framsida
Jernhusen och ett skandinaviskt arkitektteam har i dialog med staden, barn och ungdomar, besökare och resenärer succesivt arbetat fram ett koncept för området. Arbetssättet i RegionCity är inspirerat av det sätt varpå Göteborgs stad utvecklade visionen för Älvstaden. Kortfattat kan det beskrivas som brett, öppet och med tiden viljestyrt.
– Utvecklingsarbetet präglas av en tro på att det kommer kraft ur möten, fortsätter Urban Hammarlund. Vi är övertygade om att ju mer som byggs i direkt anslutning till Centralstationen, ju mer kommer det kollektiva resandet att öka samtidigt som allt fler ges möjlighet till mänskliga möten och idéutbyte. RegionCity är präglat av möten och nu tar vi det ett steg till när vi formar kvarter, byggnader och avtal. Vi tar det bästa av två världar: gatans kvalitet utifrån mänsklig skala och täthet därovan utifrån den kraft mängden människor ger.

35 000 nya arbetstillfällen
Genom att skapa förutsättningar för högre exploatering uppnås en högre samhällelig effektivitet där resande och framförallt möten står i centrum. Det är just via möten som idéer skapas och till följd av det ökar innovationskraften i regionen. Det är bland annat för det, samt för det ökade utbudet av varor och tjänster som människor i allmänhet dras till större städer, menar Hammarlund.
– Politikerna står enade om att navet, det vill säga centrala Göteborg, måste utvecklas för att i sin tur kunna vara en drivkraft för hela regionens utveckling. Nu skapar vi något nytt i Göteborg som vi aldrig sett här tidigare. Med RegionCity vågar vi tänka annorlunda och ta ytterligare ett steg in i framtiden. Vi kan bland annat konstatera att skapandet av RegionCity och närmsta delarna av Centralenområdet kan ge underlag för uppemot 35 000 nya arbetstillfällen.

Samspelar med större visioner
RegionCity samspelar med Älvstadens vision, Västsvenska paketet, stadens jubileumsplan samt satsningen på tåg till Landvetter flygplats. Dessutom ligger utvecklingen av RegionCity i linje med 8 Million Citys vision om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.
Leveransen av de sammanlänkande delprojekten som tillsammans utgör en enhetlig stadsutveckling för Göteborg ska vara kontinuerlig under kommande 15-20 år, med ett antal milstolpar på vägen. År 2021 ska RegionCity stötta stadsjubileet, 2023 ska det finnas ett tryggt och attraktivt stråk mellan Västlänken och dagens station. År 2026, när Västlänken öppnar i sin helhet, kommer RegionCity vara ett hjärta i regionen med livfulla gator, handel, ett större antal kontorsplatser och så pass mycket bostäder att området känns tryggt dygnet runt.