Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Jernhusen utvecklar RegionCity sida vid sida med Västlänken, men det är bara början…

Jubileumsplatsen vid Göteborgs Centralstation är en testbädd för idéer och lösningar som kan ingå i framtida RegionCity. Det som idag finns på plats är en grön och inspirerande mötesplats för alla som jobbar, bor och besöker Göteborgs innerstad.
Jubileumsplatsen blev startskottet, nu utvecklas nordvästra RegionCity sida vid sida med Västlänken.
 
Med stöd av RegionCity ska Göteborg att återta sin gamla position som Skandinaviens främsta mötesplats samtidigt som hela regionen växer till en än större arbetsmarknad med hjälp av beslutade och kommande infrastruktursatsningar.
Samverkan, öppenhet och tät dialog är ledord för aktörerna i den nya stadsdelen. Jernhusen, trafikverket och staden är fokuserade på att såväl produktion som station ska fungera samtidigt som västlänkens station centralen och RegionCity växer fram.
 
Testar nytt för framtiden
Jernhusen har tillsammans med övriga aktörer i det stora samhällsutvecklingsprojektet börjat utveckla stråken och gatumiljöer i anslutning till Centralstationen. Startpunkten för stråken är  Jubileumsplatsen. Platsen omfattar ett antal matställen som drivs av entreprenöriella Göteborgskrögare som representerar lokala och internationella matkulturer i blivande metropol.
På ett antal kvadratmeter mitt i city kan man välja bland asiatiskt, italiensk, färsk fisk, frukt och grönt och en lite finare variant av streetfood från Pigpen by the Barn.
Jubileumsplatsen är samtidigt en testbädd för nya koncept, och då inte enbart matkoncept. Här testas bland annat ny teknik för att ta vara på regnvatten och skapa förnybar energi med hjälp av solens strålar. Samtidigt bygger man upp en livfull takmiljö med sittplatser och odlingar. Odlingarna utvecklas för barn tillsammans med förskolor i regionen. Det finns till och med träd på taket och bevattningssystem testas för dessa. Även vattnets och grönskans möjlighet till paus och återhämtning funderas det på. Allt kommer att utvärderas och det som blir framgångsrikt ska implementeras i större skala i nya RegionCity.
Att det blir en spännande utvecklingsfas för staden och regionen är en underdrift – projektet är bland de största i Västsverige.  
– Vi arbetar ju med att skapa mötesplatser och Jubileumsplatsen är en bra början i vår strävan efter att etablera centrala målpunkter för resande och stadens flanörer. Vi ska också verka för ett enklare kollektivt resande och då måste vi knyta ihop regionen med innerstaden på ett bättre sätt, poängterar Urban Hammarlund, Regionchef stads och affärsutveckling inom Jernhusen.    
Utvecklingen av RegionCity sker i direkt anslutning till Centralstationen, bussterminalen och den blivande Västlänken. Den yttersta ambitionen är att skapa en enad arbetsmarknadsregion där RegionCity blir den mest centrala platsen – en naturlig mötesplats och downtown med andra ord.  
– Vi på Jernhusen är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation. Västsverige ska vara ett stort levande innovationskluster i Sverige och vi och infrastrukturen har en nyckelroll i det, fortsätter Hammarlund.
 
Fokusering för framdrift
Nu är byggnationen av Västlänken i full gång, och för att den nordvästra delen av RegionCity ska möta Västlänken, som öppnar 2026, på ett bra sätt så måste Jernhusens organisation och planering gå i takt med övrig utveckling i området. Därför tillsattes vid årsskiftet en projektutvecklingsorganisation för de delar som ska möta västlänken.
Nu fokuserar en projektchef på hur västlänken sammanbyggs med RegionCitys och Centralstationens norra entré, samtidigt som en projektchef i väster fokuserar på förbindelsen mellan dagen bangård, regionbussterminal och Västlänkens station centralen. Detta är inte ett projekt, utan en stadsdel och grunden för kraftfull samhällsutveckling som kommer att pågå under ett par decennier framöver, påtalar Urban Hammarlund.  
Med projektutvecklingsorganisationen på plats kommer man samtidigt med genomförandet kunna fokusera på vad som kommer efter Västlänkens möte med nordvästra RegionCity; resten av RegionCity, Gullbergsvass och snabbare tåg mot Landvetter.
 – Och sist men inte minst så fokuserar vi på vad vi kan göra för att tågen ska gå bättre, med än bättre depåer det vill säga tågens ”pit stops”. Få vet om det, men inom tre år ökar mängden tåg med närmare trettio procent. I formell 1 är arbetet i depån central- så även i infrastrukturen, tillägger Hammarlund.
 
Kort om Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Företaget äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar och har idag cirka 200 anställda.