Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Joliv guidar vård- och omsorgsbranschen i den digitala världen

Sverige står inför stora utmaningar i och med en åldrande befolkning. Färre händer måste ta hand om fler människor och för att klara den framtiden behöver den digitala transformationen inom vård och omsorg påskyndas. Det behövs fler parter som samverkar för att Sverige ska kunna nå målet 2025 – att vara världsledande med att använda digitalisering för att uppnå jämlikhet, hälsa och välfärd.

Jolivs affärsidé är enkel och går ut på att utveckla och implementera smarta digitala lösningar som underlättar arbetet i vård- och omsorgsverksamheter.
– Med hjälp av digitala verktyg ska utmaningar lösas. Tekniken ska underlätta för utveckling av mer effektiva arbetssätt som gynnar brukaren, kunden eller patienten och inte minst personalen och verksamheten. Där är man ännu inte riktigt framme inom vård och omsorg. Där kan våra digitala lösningar göra stor skillnad, säger Katarina Pihl, vd på Joliv.

Alla vinner på en digital transformation
Att digitalisera handlar inte om att göra besluten eller de handskrivna korten på tavlan digitala, det är ingen digital transformation.
– Vi måste tänka helt nytt och inte fortsätta jobba som vi gjort under årtionden, säger Katarina Pihl. En del av transformationen innebär att teknik måste appliceras så att tidskrävande moment, ofta inom planering för hemtjänst, hemsjukvård och boende, kan effektiviseras.
– Viktigt att nämna är att effektiviseringens syfte inte är att ta bort jobben. Syftet är att frigöra tid från medarbetaren och ge större utrymme för andra uppgifter, som värdefulla möten med de människor som är beroende av den vård och omsorg som finns.
En effektivare omsorg är även starkt förenad med hållbarhet, att hushålla med resurser och använda de resurser man har på ett bättre sätt, så att de räcker till fler. Tidstjuvar och tidskrävande, repeterbart arbete bör alltså digitaliseras så lång som möjligt.

Enklare planering med AI
Joliv driver i skrivande stund ett forskningssamarbete med Rise, delfinansierat av Vinnova. Projektet handlar om att använda artificiell intelligens, AI, för att underlätta och effektivisera planering inom hemtjänsten. Joliv har utvecklat en lösning som kan föreslå framtida planering baserat på statistik från tidigare planeringsarbete. Syftet är att underlätta för personalen som sköter planeringen, och skapa kontinuitet i verksamheten.
– När det är samma rutin varje dag kan AI med fördel sköta hela planeringen. Vid avvikelser kan personalen göra ändringar och vitsen med AI är ju att den lär sig av det, så att systemet kan föreslå samma ändring nästa gång och därmed effektivisera ytterligare. Om planeringspersonalen blir sjuk till exempel, så minskar sårbarheten i systemet tack vare implementerad AI, förklarar Katarina Pihl.

Mer stöd behövs
Det krävs ett utökat politiskt och offentligt stöd som banar väg för den digitala transformationen. Där ingår även utveckling av en infrastruktur som stöttar digitaliseringens utveckling, liksom kraftfulla insatser för att höja den digitala kompetensen inom vård och omsorg.
– Utöver det behöver vi som leverantör av IT-stöd tillsammans med de som utför vård och omsorg samt akademin arbeta mer i nära samverkan för att åstadkomma denna digitala transformation som är nödvändig för att klara framtidens utmaningar, fastslår Katarina Pihl.