Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig att Kalmar län lyckas så bra som lantbruksregion när trenden i Sverige i allt större utsträckning pekar mot en avmattning inom just dessa näringar. I jakten på svar har undertecknad fått förmånen att diskutera saken med Johan Persson (s), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, som sedan många år arbetat för en ökad landsbygdsutveckling med fokus på sammanhållning inom De Gröna näringarna.

Hur viktiga är de gröna näringarna för Kalmars fortsatta utveckling som boende-, besöks- och etableringsort?
– De Gröna näringarna är väldigt viktiga för Kalmar. Här ökar livsmedelsproduktionen inom lantbruket, det får till följd att slakterierna i Kalmar och Mörbylånga växer, och att Kalmar är platsen för Arlas all produktion av svenska favoritostar som Herrgård, Svecia och Präst. Nyligen investerade också Kalmar Lantmän i en ny foderfabrik för nästan en halv miljard. Vi har goda förutsättningar att bli den ledande livsmedelsregionen i landet.

Vad gör kommunen för att stärka näringslivet, och de gröna näringarna i synnerhet?
– Vi har en väldigt nära dialog. När jag tillträdde som kommunalråd för åtta år sedan så inrättade jag ett forum där kommunens politiker och tjänstemän träffar företrädare för de Gröna näringarna. Det sker regelbundet och har successivt inneburit att vi lärt känna varandra och de utmaningar vi har. Just att vi pratar med varandra och inte om varandra tror jag är en viktig förklaring.
– När det gäller näringslivet mer generellt så nöter vi på. Vi har infört garantier på byggsidan, vi gör företagsbesök varje vecka. Genom Destination Kalmar försöker vi göra Kalmar mer attraktivt, bostadsproduktionen har äntligen kommit igång, vi satsar på förbättrad infrastruktur och mycket mer. Min ambition är att göra Kalmar till en av landets absolut mest attraktiva platser. Då måste man jobba med många olika frågor samtidigt. Allt från kulturcentrum och markfrågor till internationellt flyg och Ironman.

Det låter ambitiöst – har Kalmar nått mållinjen?
– Förutsättningarna finns där, inte minst genom att vi numera har en väldigt bred näringslivsstruktur. Det är inte som förr då vi som kommun var beroende av några få stora företag. Det har varit en tuff omställning men nu är vi igenom.

För att tackla huvudfrågan: hur kommer det sig att Kalmar lyckas bygga en levande landsbygd när många andra regioner i Sverige tycks misslyckas?
– Det är hela kedjan som är det intressanta. Från investeringar i kyckling, gris eller mjölkproduktion ute på gårdarna till slakteri, mejeri och foderfabrik. I Kalmar hänger denna kedja ihop och då blir spiralen positiv. Aktiva lantbruksföretag med djur på gårdarna skapar sysselsättning och utgör ofta basen för en levande landsbygd. Lägg därtill att vi som kommun satsat stora resurser på att Hela Kalmar ska leva. Det har inneburit att vi faktiskt växer i hela kommunen. Det är ganska unikt i landet. För några år sedan utsågs vi till Årets Landsbygdskommun, det var första gången en residensstad fick det priset.

Hur kan Kalmar fortsätta utvecklas för att bli ännu mer hållbart i framtiden?
– Listan kan göras lång. För någon månad sedan invigdes en ny biogasanläggning norr om Kalmar, vi har även byggt ett nytt kraftvärmeverk i Moskogen. Dessutom gör vi landets största satsning på energieffektivisering av kommunala byggnader. Vi ska bygga ett nytt reningsverk. Vi satsar på Kalmar som cykelsstad, samtidigt som vi satsar mycket på kustmiljö och ett friskare Kalmarsund. Kalmar är sannolikt en av de kommuner som är mest hållbar i Sverige idag, svarar Johan Persson med påtaglig stolthet i rösten.

Maria Lind