Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kan balans skapas mellan ekosystemtjänster och urbanisering?

Urbaniseringen är en global trend och den har tagit fart även i Sverige. Utvecklingen för med sig viktiga frågor på temat hållbarhet – hur skapar vi långsiktigt hållbara städer? Det talas också allt mer om främjande av ekosystemtjänster och vad det innebär för stadens utveckling, vår hälsa och våra framtida förutsättningar att leva hälsosamt och hållbart.

Vid Högskolan i Gävle studeras sambanden mellan ekosystemtjänster i det postmoderna samhället, människors välbefinnande och miljöutmaningar. Bland annat så analyseras värdet av naturmiljön relaterat stadsutveckling. Det finns otaliga studier världen över som visar att naturmiljön har en positiv effekt på människans välbefinnande. Stadsnära naturområden bidrar bland annat till urbana ekosystemtjänster så som bättre hälsa, skydd mot extrema väder, pedagogiska värden såväl som stadsodling.
Det finns även tidiga forskningsresultat som indikerar en ökad medvetenhet och attitydförändringar hos människor som under tidig barndom har möjlighet att vistas regelbundet i naturmiljöer. Samtidigt finns etablerad forskning som visar att den täta staden med endast ringa naturmiljöer gynnar urbanitet, gång och cykeltrafik samt mer effektiv energianvändning ur ett större miljöperspektiv. Detta är ett exempel på en olöst paradox inom forskning om hållbar stadsutveckling vilket öppnar dörren lokalt anpassad design och för ökad medborgardialog om hur det lokala ska utformas. Men hur får man invånarna i en stad att medverka i dess utveckling? Studenter och forskare vid avdelningen för bygg, energi och miljöteknik inom Akademin för teknik och miljö har kommit fram till att en mer omfattande medborgardialog behövs för att främja stadens utveckling då medborgarna bär på en upplevelsebaserad expertis om det lokala som är underutnyttjad. Det kräver i sin tur fungerande kanaler för kommunikation, något som i dagsläget saknas på de flesta ställen trots att intentioner om att skapa en livlig dialog har funnits länge.

Måste bygga mer – och snabbare
Den kraftiga urbaniseringen betyder förvisso att den ekonomiska utvecklingen går framåt och för med sig nya möjligheter – men samtidigt skapas nya utmaningar i form av bostadsbrist och lokalt motstånd från boende då stadsnära grönområden byggs bort.
Bostadsbristen är ett utbrett problem i Sverige som inte kommer att lösas om byggnationen fortsätter i samma låga takt som idag. Vi måste ställa om samhället så att vi kan bygga mer och snabbare och samtidigt mer miljösmart där ovan paradox om stadsnära naturmiljöers värden kontra den täta staden behöver anpassas till lokala förutsättningar. Då behövs en fungerande medborgardialog som underlättar utvecklingen och gör byggprocessen smidigare, förklarar Stephan Barthel vid Akademin för teknik och miljö.
Ett digitalt verktyg för att skapa en bättre dialog har redan utvecklats vid akademin. Det ska testas i samarbete med Knivsta kommun som ska växa med 55 procent inom en nära framtid och som i skrivande stund gör omfattande investeringar för att involvera invånare i utvecklingsprocessen. Näringslivet deltar också genom att utveckla mjukvaran tillsammans med forskare från högskolan.

Delar kunskap
Enligt Stephan Barthel har man på många ställen haft goda intentioner, men ändå misslyckats att bygga en hållbar stad med ekosystemtjänster och som samtidigt klarar att lösa bostadsbristen för alla samhällsklasser.
– Det saknas ofta kompetens inom kommunens organisation för hur man kan planera för ekosystemtjänster samtidigt som man tillåter en fungerande urbanisering. För att skapa hållbarhet över tid måste bred kunskap tillföras och det arbetar vi för inom avdelningen för bygg, energi och miljöteknik. Stephan menar att detta är ett exempel på den nya tidens utmaningar som Högskolan i Gävle söker lösa tillsammans med internationella akademiska nätverk, med näringsliv, med kommuner och andra offentliga aktörer, samt inte minst med samhällets medborgare som berörs av stadens utveckling.