Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kan skoglig bioekonomi lösa klimatfrågan?

Skogen är en av Värmlands viktigaste resurser. Den är även en av Sveriges viktigaste näringar. För att uppnå drömmen om en hållbar framtid måste mer kraft läggas på att utveckla den skogliga bioekonomin. Det är det främsta uppdraget för Paper Province, som samlar Värmlands aktörer inom skogsnäringen i ett gemensamt nätverk.

Paper Province är med sina 100-talet medlemmar Sveriges största samlade kluster för företag som verkar inom skoglig bioekonomi. Gemensamt för alla medlemmar är att de tror på en framtid inom svensk skogsindustri och vill verka för fler arbetstillfällen och nytänkande utveckling av en traditionsbunden näring.
Något som gör Paper Province extra intressant är att oberoende mätningar om gjorts under de senaste åren har visat att medlemsföretagen har haft ungefär tre gånger större tillväxt än länet i övrigt, och dessutom högre lönsamhet än det svenska genomsnittsföretaget

I en tid av klimatångest
Vi lever i en tid av klimatångest, där klimatpåverkan är ett ständigt aktuellt ämne och där man på många håll redan märker av dess negativa effekter. Agenda 2030 ska styra världen mot en mer hållbar utveckling på alla nivåer och är i sig ett svar på det desperata ropet på hjälp världen över. Om alla följer Agenda 2030 kan nästa generations förutsättningar förbättras avsevärt, men olika länder har olika förutsättningar.
Tack vare en rik skogsresurs har Sverige ett försprång i att uppnå många av hållbarhetsmålen inom den globala agendan. För medlemmarna inom Paper Province betyder det att man i ännu större utsträckning ska ta tillvara på den rika skogsresursen som finns i Värmland och verka för att successivt byta ut fossilt mot förnybart. Allt som kan tillverkas av olja och andra fossila resurser kan nämligen också tillverkas av skogsråvara.
– Inom Paper Province finns avancerade program för att stötta innovatörer i olika skeden. Genom att fånga upp och ta tillvara på idéer samt bidra till att omvandla dem till konkurrenskraftiga produkter och tjänster ser vi inom Paper Province till att expandera den skogliga bioekonomin i Värmland och Sverige, säger Maria Hollander, vd för Paper Province.
Paper Province är inte bara Sveriges största bioekonomiska kluster – det är ett av världens största och mest framgångsrika baserat på innovationsgraden och investeringstakten inom klustret. Maskintillverkarna inom skogsbranschen är med, liksom en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk, sågverk, skogsägarföreningar, teknikkonsulter och bioenergileverantörer.

Stora investeringar i utveckling
Det är inte bara medlemsföretagen som möjliggör investeringar inom Paper Province. Vinnova stöttar forskning och utveckling inom skoglig bioekonomi i Värmland baserat på ett Vinnväxt-program som antogs för Paper Province under 2013 och som sträcker sig över en tioårsperiod. Totalt rör det sig om investeringar om 130 miljoner kronor mellan 2013 – 2023.
Utöver forskningsrelaterad verksamhet kretsar en stor del kring insatser för att underlätta och möjliggöra kommersialisering av nya skogsindustriella produkter samt utveckling för en ökad effektivitet inom skogsindustriell produktion. Andra medfinansiärer är förutom medlemsföretagen Region Värmland, Karlstads universitet, flera av Värmlands kommuner samt Länsstyrelsen.