Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Karlshamns kommun och företag drar åt samma håll

På Näringslivsenheten i Karlshamn tar man fasta på en tydligare, mer transparent och öppen dialog med företagen i kommunen. Målet är att öka förståelse för varandras roller och åtaganden, och genom det främja djupare samarbeten som leder till tillväxt. Alla företag ska med på resan, inte bara de största och mest synliga.

När Mathias Wijk, nuvarande näringslivschef i Karlshamns kommun, tillträdde posten för knappt två år sedan insåg han snabbt att det fanns utmaningar – men såg även möjligheter i att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet. Man har under februari 2019 genomfört så kallade Framtidsdialoger med företag runt om i Karlshamn.
– Framtidsdialogerna har mynnat ut i en överenskommelse mellan företagen och kommunen gällande hur vi ska vidareutveckla Karlshamn och vilka fokusområden som är viktiga, men framförallt hur vi tillsammans ska stärka näringslivet. Det arbetet har redan påbörjats genom ett antal olika aktiviteter där fokus helt och hållet kretsar kring att underlätta företagandet, berättar Mathias Wijk.

Aktiviteter som stärker
Exempel på aktiviteter som påbörjats som direkta resultat av överenskommelsen mellan företagen och kommunen är återupptagandet av en funktion kallad näringslivslots. Den är ett verktyg för att förenkla kontakten mellan kommun och företag, så att företagen har en väg in till kommunen och kan få snabbare hjälp i olika frågor.
– Näringslivslotsen ska samordna möten mellan företag och flera funktioner i kommunen. Det är ett mycket mer tidseffektivt förhållningssätt för alla parter. Företagen slipper ringa runt bland kommunens olika tjänstemän och inom den kommunala organisationen blir vi mer transparenta vilket gynnar alla, menar Mathias Wijk.
Nästa steg blir nu att starta upp en medflyttarservice tillsammans med ett antal företag. En annan pågående aktivitet bygger på skapandet av ett aktivt näringslivsforum, där kommun och företag träffas regelbundet för att diskutera olika frågor. Utöver det utökar Näringslivsenheten sin närvaro genom att besöka fler företag och oftare.

Den nya visionen ”Karlshamn 50.000”
Karlshamns kommun antog en ny vision i maj 2019 som ett resultat av vårens dialoger. Den nya visionen och överenskommelsen mellan kommunen och näringslivet, säger att man tillsammans ska sträva efter och skapa förutsättningar för att uppnå 50.000 invånare på sikt. För att nå visionen måste samverkan prioriteras.
– Det är enbart tillsammans som vi kan möjliggöra utveckling, till exempel med utökad byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn, påminner Mathias Wijk.