Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Katalysator för hållbar tillväxt

Örebro och Kumla kommuner har byggt upp samarbeten inom flera områden för att tillsammans nå de högt uppsatta klimatmålen. Det gemensamma bolaget KumBro Utveckling AB är möjliggöraren som genom vindkraft, biogas och teknisk försörjning stärker Örebro och Kumlas kraft som attraktiva och hållbara kommuner.

Inom KumBro Utveckling ryms flera olika verksamheter som tillsammans står för omfattande insatser för att minska regionens miljöavtryck. Samtidigt handlar det om satsningar som stärker det regionala näringslivet, eftersom miljöfrämjande investeringar ofta går hand i hand med att införa ny teknik, uppgradera infrastruktur och inte minst ta kompetensutvecklande initiativ.

Självförsörjande med förnybart
Under moderbolaget KumBro Utveckling finns två helägda dotterbolag, KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga Energi & Miljö. Verksamhetens bredd gör det möjligt att se över utvecklingsfrågorna ur ett helhetsperspektiv, och det finns många exempel på det.
Hittills har KumBro, till och med utgången av 2016, producerat 81 GWh förnybar el tack vare stora vindkraftsinvesteringar. Dessutom bidrar företaget och ägarkommunerna genom delägarskap i Biogasbolaget till att stora mängder biogas når marknaden och således kan fossilt bränsle successivt trappas ner. Sedan starten 2013 har Biogasbolaget producerat drygt 84 GWh fordonsgas, vilket utgörs av 100 procent biogas med substrat från regionen.
– Enligt Örebro kommuns klimatstrategi ska medborgare och företag minska sin klimatbelastning med 40 procent till 2020. Kommunens mål för den egna verksamheten är något högre med 50 procent lägre klimatbelastning. I Kumla finns en liknande målsättning, berättar Peter Lilja, vd för KumBro Utveckling.
KumBros investeringar är en viktig del i omställningsarbetet för att kommunerna på sikt ska bli helt fossiloberoende och dessutom självförsörjande på förnybar el.

Goda förutsättningar för biogas
Trots vissa utmaningar är KumBro en katalysator för hållbar tillväxt i regionen. Exempel på en annan stor utmaning som man jobbar med är transportsektorns omställning. Här är övergångsperioden ganska lång, men en ökad användning av biogas utgör ett stort och viktigt steg i rätt riktning för att på sikt kunna fasa ut fossilberoendet även inom transportsektorn.
– Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen och biogasanläggningen i Karlskoga innebär stora fördelar för att öka användningen av biogas, säger Peter Lilja.
Syftet med Biogasbolaget, som drivs tillsammans med Karlskoga Energi & Miljö, är att säkra tillgången av biogas i regionen samt att öka användningen. I och med samarbetet mellan kommunerna, samt anläggningen i Karlskoga, är förutsättningarna goda.

Expanderar stadsnätet
KumBro fortsätter även att driva utvecklingen av stadsnätet i Kumla och Örebro kommuner. 63 procent av hushållen i Kumla och närmare 85 procent av Örebros hushåll har möjlighet att koppla upp sig med en anslutningshastighet om lägst 100 Mbit/s. KumBro är en bidragande orsak till att det nationella målet är på väg att nås till 2020, med 95 procent av alla hushåll och företag anslutna i kommunerna. Den största utbyggnaden pågår just nu på landsbygden.