Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kil stärker företagsklimatet

Kil är en utpräglad företagarkommun och genom kommunens målmedvetna arbete med näringslivs- och tillväxtfrågor har Kil klättrat 93 placeringar i Svenskt näringslivs kommunranking.

Med drygt 1 100 registrerade företag i en population på knappt 12 000 är Kil en utpräglad företagarkommun. Här finns många småföretag, men också större som är verksamma på en internationell marknad. De tre största näringarna är jordbruk, verkstadsindustri och handel, men spridningen mellan olika branscher är stor.
I syfte att stärka ett positivt och obyråkratiskt näringslivsklimat har kommunen etablerat företagarträffar, ett företagarråd och ett tillväxtutskott. De är olika forum för dialog mellan näringsliv, kommuntjänstemän och politiker som samlas några gånger per år. Förutom att företagarna får en möjlighet att lära känna varandra bättre får de möjlighet att träffa politiker och tjänstemän för att diskutera tankar och idéer.

– Här diskuteras företagarnas villkor och dagsaktuella frågor blandas med långsiktiga och övergripande frågor om näringslivet och utvecklingen i stort vad gäller kommunen. Vi bjuder även in gästföreläsare och företagarträffarna har blivit mer välbesökta på senare tid, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C) med ansvar för utvecklingsfrågor kopplade till tillväxt, näringsliv och landsbygd i Kils kommun.
Att dessa forum har effekt visar inte minst den senaste rankingen från Svensk Näringsliv. Där har kommunen klättrat 93 placeringar (till plats 90 bland Sveriges 290 kommuner), vilket gör att Kil hamnar bland de fem kommuner som förbättrat företagsklimatet mest det senaste året.
– Förutom våra välbesökta forum är de kommunala cheferna ute på företagen och gör studiebesök. Det är mycket uppskattat av företagarna och ger oss en bra bild över deras villkor och behov. Det är i företagandet som de kommunala intäkterna skapas och det är viktigt med transparens mellan sektorerna, tillägger Georg Forsberg.

Välutvecklad infrastruktur
Utöver en bra attityd till företagande och god dialog med näringslivet pekar Georg Forsberg ut den välutvecklade infrastrukturen som mycket betydelsefull för den positiva utvecklingen i kommunen.
– Kil ligger endast två mil från Karlstad, centralt placerad mellan storstadsregionerna Stockholm-Oslo-Göteborg och är en järnvägsknutpunkt med spår i fem riktningar. Dessutom ligger flygplatsen endast tio minuters bilfärd från centrum. En annan viktig infrastruktur är bredband, som skapar möjlighet att arbeta på distans och med annat företagande än jordbruk även på landsbygden. Och vi räknar med att landsbygdsdelarna ska vara utbyggda under kommande grävsäsong.
Kils kommun jobbar målmedvetet och brett med tillväxt- och attraktivitetsfrågor. Det gäller inte minst arbetet med att ta fram mark för nybyggnation. Ett exempel är Lövenstrand – ett område med 155 nya bostäder i sluttningen mot sjön Fryken.
– Det har inte byggts något liknande i Kil sedan 80-talet. Två tredjedelar av villatomterna är redan sålda. Det här breddar Värmlands tillväxtområde utanför Karlstad, avslutar Georg Forsberg.