Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Klimatförändringarna kräver nytänkande

Klimatförändringarna kan varken förnekas eller kortsiktigt oskadliggöras. Ett ohållbart nyttjande av naturens resurser har satt sina spår, men det går att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling om mer utrymme skapas för återvinning och återbruk. Allra bäst är det förstås att minimera uppkomsten av avfall, något som återvinningsföretaget SUEZ aktivt arbetar för.

Ett återvinningsföretag som strävar efter att minimera uppkomsten av avfall – hur går det ihop? Logiken säger ju att mindre avfall borde betyda ett mindre behov av att sortera och återvinna och därmed också mindre för SUEZ att göra. Anders Widing, avdelningschef på SUEZ Recycling i Västerås, är av annan uppfattning:
– Såväl lagstiftning som kunder ställer ständigt högre krav på återvinning och andelen material som återvinns ökar. Vi kommer att ha fortsatt fullt upp när marknaden blir mer miljömedveten. Vi är innovativa och utvecklar ständigt nya lösningar för att ta hand om så mycket material som möjligt, här i Västerås har vi utrustning och kapacitet för att ta hand om alla materialtyper.

Hög kunskapsnivå
SUEZ gick tidigare under namnet SITA i Västerås, men nu är alla enheter som tidigare var SITA samlade under det gemensamma varumärket SUEZ Recycling i Sverige. Kännetecknande för SUEZ är ett kraftfullt miljöarbete världen över. På lokal nivå ger det mervärden i form av en hög kunskapsnivå genom hela företaget. Kunderna känner en stark tilltro till SUEZ, som är kända för att kunna ta hand om alla typer av material, inklusive farligt avfall.
– Det stämmer att vi är heltäckande, men samtidigt vill vi fokusera på närområdet för att minimera transporter. Det är inte miljömässigt försvarsbart att transportera avfall under längre sträckor. Att öka medvetenheten kring det generellt är en viktig uppgift för oss, förklarar Anders Widing, som även satsar mycket på att höja kompetensnivån internt med kontinuerliga utbildningsinsatser.

Högre effektivitet
Tuffare miljökrav ställer allt högre krav på motprestation inom industrin. Här kan SUEZ vara en viktig samarbetspartner som underlättar implementering av nya processer för högre återvinningsgrad och en minskad uppkomst av avfall. Konsulttjänster av den här typen blir allt vanligare i branschen, enligt Anders Widing.
– För att skapa högre effektivitet har enheterna i Västerås och Eskilstuna slagits ihop under samma organisation. Nu kan vi med gemensamma resurser erbjuda ännu fler tjänster för kunder i vår region. Det ger även storskaliga ekonomiska fördelar som kommer våra kunder till gagn.

Kräver nytänkande
Framöver så kommer SUEZ bland annat att satsa ännu mer på kostnadseffektiva lösningar som passar industrikunder i regionen.
– Klimatförändringarna kräver nytänkande och här ser vi oss som en central aktör i utvecklingen. Industrin har också ett stort ansvar och vi kan fungera som bollplank i omställningen, avslutar Anders Widing med.