Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kollektivt resande med bilens fördelar – Mycket på gång hos Hallandstrafiken

Att skapa större regioner med större arbetsmarknader prioriteras högt över hela Sverige. Att bygga ut kollektivtrafiken är ett av delmålen för att uppnå det stora målet som går ut på att sudda ut regionsgränser och möjliggöra arbets- och utbildningspendling i stor utsträckning. Nästa utmaning handlar om att få fler människor att välja kollektivt resande istället för bilen. Här gör Hallandstrafiken en storsatsning för att främja ekonomiska och miljömässiga vanor.

”Vi ska göra Hallandstrafiken till förstahandsalternativet”. Så lyder Hallandstrafikens devis, som i korthet syftar till att motivera fler resenärer att i första hand fundera på om det finns en buss, anropsstyrd trafik eller ett tåg som passar för den egna resan.
Hallandstrafiken lägger mycket tid och resurser på att skapa en kollektivtrafik med bilens fördelar, med mycket höga krav gällande restid, täta turer och raka sträckor. Efter flera års efterforskningar vet man mycket om resenärernas preferenser och vanor. Hallandstrafikens vd Bruno Andersson berättar bland annat att ju tätare turerna är, desto längre kan resenärerna tänka sig att gå för att nå lämplig hållplats.
– Täta turer är den viktigaste faktorn, tätt åtföljd av restid och krav på så raka sträckor som möjligt. Komfort är naturligtvis också en viktig del av helheten, som även omfattar själva hållplatsen som både ska skydda från väder och vind samt upplevas som trygg och säker.

Ökad tillgänglighet och tekniksatsning
Ökad tillgänglighet och möjlighet att använda restiden till något värdefullt är oerhört viktigt idag. Därför satsar Hallandstrafiken på att installera wifi och mobilförstärkare på Öresundstågen som går från Göteborg via Halland till Malmö och vidare ner till Köpenhamn. Målet är att framöver kunna installera tekniken på alla sträckor som trafikeras av Hallandstrafiken, som förutom Öresundstågen även omfattar Västtågen på Viskadalsbanan samt Kungsbackapendeln.
– Kungsbackapendeln är idag hårt belastad, därför förlängs både perronger och tåg. Spåren begränsar oss och i framtiden skulle vi vilja se en utökning till fyra spår istället för det dubbelspår som finns idag. Då krävs först att planerna kommer med i Trafikverkets Nationella Infrastrukturplan som kommer 2015, berättar Bruno Andersson vidare.

Kollektivt resande lönar sig
Halland kommer också att dra nytta av Västlänken som är en del av Västsvenska paketet, en satsning som knyter ihop regioner och kortar avstånden över hela Västsverige. Västlänken är en planerad tunnel som ska gå under Göteborg. När den är färdigbyggd kommer kapaciteten att öka, inte enbart på Kungsbackapendeln utan på samtliga pendeltåg som angör Göteborg.
– Att bygga ut tågtrafiken är grundläggande för att vi ska kunna få fler att välja kollektivt resande. Dessutom är kollektivt resande nästan alltid mer fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt. Om vi tar pendeltågssträckan Varberg – Göteborg som exempel, så kostar ett månadskort cirka 1800 kronor. Att dagligen pendla med bil kostar över 3300 kronor i enbart drivmedel. Att ta tåget innebär också att man sparar tid och energi, kan jobba under resan samt att man anländer utvilad.

Förbättrar kollektivtrafiken i sin helhet
De dubbla tunnlarna genom Hallandsåsen är snart färdigbyggda. I december 2015 ska allt vara klart. Vidare så planeras en tågtunnel under Varberg som kommer att öka kapaciteten och öppna staden på ett helt nytt sätt genom att frigöra stora markytor.
Båda dessa projekt kommer att ge tågtrafiken betydligt större möjligheter genom att man bygger bort två stycken trångsektioner vilket ökar flexibiliteten på banan och hur många tåg man kan köra.
– Vår uppgift kretsar kring att förbättra kollektivtrafiken i sin helhet, därför satsar vi även på att förtäta bussturerna i Halland. Vi fokuserar på att skapa en kollektivtrafik som går ”rakt, snabbt och ofta”. Det är ett framgångsrecept för kollektivtrafik över lag, säger Bruno Andersson och tillägger som avslutning att Hallandstrafiken kommer att fortsätta med olika kampanjer för att motivera till ökat kollektivt resande.