Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Kommunen vill ge plats åt företag – ”Går det bra för företagen går det bra för Öland”

Efterfrågan på verksamhetstomter, så kallad industrimark, i Borgholms kommun har under lång tid varit stor. För att möta den växande trenden har kommunen bland annat inlett processen med att detaljplanelägga åkermark i Rosenfors till verksamhetstomter.

Rosenfors är ett av Borgholms största affärsområden som idag innehåller bland annat trävaruhus, bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Med den nya detaljplanen fördubblas området vilket ger stora möjligheter för nyetableringar och för våra lokala företag att växa.

”Jag får många samtal från företagare som letar mark och det är en lättnad att nu kunna komma med positiva besked”, säger Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare.
Planarkitekt Emma Karlsson, ansvarig för projektet, berättar att det är ett spännande arbete.

”Det är en komplex plan med många intressen att väga mot varandra. Vi måste ta hänsyn till både kultur- och naturvärden, fornminnen och övrig infrastruktur. Samtidigt ska slutresultatet stämma överens med den vision kommunen har om en ny attraktiv plats för etablering och utveckling för företag. Arbetet förväntas vara klart tidigast om ett år”, säger Emma Karlsson.

Kommunen kommer stå för försäljningen samt ställa krav på att det ska börja byggas inom två år, för att säkerställa att området utvecklas enligt plan.
”Vi skapar förutsättningar för att tillmötesgå de önskemål som finns från företagarna. Det skapar arbetstillfällen och inflyttning – vilket är en viktig motor för samhällsutveckling, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Borgholm erbjuder all samhällsservice där framförallt vår skola i flera år rankats bland de bästa i Sverige och högst i länet. Detta tillsammans med goda kommunikationer, rikt kultur- och nöjesliv samt en spännande sommarsäsong kan skapa en växelverkan mellan affärsliv och familjeliv.

”Går det bra för företagen går det bra för Öland. En annan framgångsfaktor för ett blomstrande näringsliv är att vi också ska kunna erbjuda attraktiva tomter för bostäder och hyreslägenheter. Ett nytt hyreshus har nyligen byggts i kommunal regi och det planeras för fler hus och tomter”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.
Text: Anna Törnqvist