Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kompetensförsörjning viktigast för Västerbotten

IUC Västerbotten är ett industriellt utvecklingscenter som etablerats för att öka tillväxten i små- till medelstora företag i hela Västerbotten. Grunden lades redan för flera decennier sedan då det uppmärksammades att det fanns ett starkt behov av stöttande utvecklingsinsatser framförallt bland de mindre företagen.

Med ett nytänkande perspektiv på utveckling har IUC organiserat en rad olika insatser för att lyfta Västerbottens näringsliv. Genom att scanna av marknaden och genom att regelbundet göra behovsanalyser bland de regionala företagen kan IUC Västerbotten skräddarsy utvecklingsprojekt som ger resultat. Några exempel på områden som ofta uppmärksammas är industriella produktionsprocesser, ledarskapsfrågor samt inte minst den långsiktiga kompetensfrågan.
– Vi arbetar brett och alla insatser styrs av en konkret efterfrågan. Vår verksamhet är till för att stötta befintliga företag i regionen. Det handlar företrädelsevis om små och medelstora företag som till skillnad från de större aktörerna oftast inte har egna utvecklingsavdelningar, förklarar Hans Bylesjö, vd IUC Västerbotten.

Utbildning genererar tillväxt
IUC Västerbotten fungerar som katalysator i flera regionala samverkansprojekt och nätverk. Bland annat Industrigruppen Bottnia, en sammanslutning av tillverkningsföretag som söker bredda sig mot nya kundgrupper med gemensam marknadsföring. Tillsammans kan företagen lämna offerter på betydligt större jobb än vad var och en hade klarat av enskilt.
Ett annat exempel på vad IUC kan hjälpa till med är regionala utbildningsinsatser som höjer kompetensnivån i regionen. För att möta dagens tuffa krav gällande svetslicenser, där även företag måste vara certifierade, har IUC tillsammans med företag i regionen anordnat gemensamma svetsutbildningar som leder till certifiering.
– Den kostsamma processen skulle vara mycket svårare att genomföra för varje deltagare enskilt. På samma sätt kan även andra utbildningsinsatser göras som på sikt kan generera tillväxt i våra regionala företag, kommenterar Hans Bylesjö.

Satsar på kompetensfrågan
Det finns många exempel som vittnar om hur IUC arbetar för Västerbottens utveckling. Men regionen står även inför flera utmaningar. Internationalisering, global konkurrens och pressade prislägen. Små och medelstora industriföretag i Västerbotten kan och måste bli mer exportinriktade.
En annan utmaning är att dagens industriföretag håller på att ömsa skinn i samband med ett nytt teknikskifte. Det sker en återindustrialisering där stora delar av den traditionella maskinparken byts ut, men den nya teknikfronten kräver också ny kompetens som kan förvalta investeringarna. Det kopplas till den tredje stora utmaningen som är långsiktig kompetensförsörjning i en region vars geografiska läge bjuder på en viss utmaning i sig.
– Regionens företag kan redan idag konkurrera globalt, och många är exportinriktade, men nu ska man dessutom integrera ny teknik i leveransen. Vi ska skapa förutsättningar för våra industriföretag att lyckas med det och då är kompetensfrågan en av de absolut viktigaste för framtiden. Här kommer vi att driva ett mycket intensivt utvecklingsarbete framöver, säger Hans Bylesjö.