Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kraftsamling för läraryrket

Det går inte längre att blunda för konsekvenserna av en accelererande lärarbrist. I kombination med bristande ämneskunskaper och ett svagt intresse för bland annat naturvetenskap och teknik bland barn och unga utgör lärarbristen ett betydande hot mot skolans kvalitet och samhällets behov av välutbildad arbetskraft. Uppsala universitet uppmärksammar problemet och söker lösa utmaningen tillsammans med regionala nyckelaktörer.

Tillsammans med Regionförbundet i Uppsala län och ett antal kommuner kraftsamlar Uppsala universitet för att trygga en långsiktig kompetensförsörjning av behöriga lärare. Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper och ytterst ansvarig för lärarutbildningarna, menar att det behövs innovativa lösningar för att Sverige ska vara i framkant av företagande och samhällsbyggande.
– I förskola och skola läggs grunden för ett livslångt lärande något som i sin tur är en förutsättning då många byter arbete mer än en gång under sin karriär. Detta gör att universiteten har en nyckelposition under hela yrkeskarriären.
Uppsala universitet tar nu nya grepp och söker genom samverkan medverka till att få fler skickliga lärare till verksamheterna där ett sätt är att skapa alternativa vägar till läraryrket.
– Ett akut behov gäller området naturvetenskap och teknik där ett nytänkande krävs. Vi behöver flera alternativa och långsiktiga lösningar av hög kvalitet där universitet, näringsliv (däribland ABB och Sandvik) och ungdomsskola samverkar, säger Nihlfors.
Ytterligare initiativ är en forskarskola för blivande universitetslärare inom ämnesdidaktik för att garantera fortsatt hög kvalitet inom universitetsutbildningarna. Ett annat initiativ är att tillsammans med andra lärosäten skapa ett nationellt avtal (ALF-Skolavtal) som möjliggör för disputerade lärare och skolledare att tillsammans med forskare vid universiteten forska på frågor som är angelägna för utvecklingen av utbildningen.

Universitetet samverkar med kommuner
För att förstärka samverkan mellan universitetet och förskola/skola i åtta kommuner regionalt finns Forum för samverkan, FoSam.
– Vi prövar nya samverkansmodeller där universitetets vetenskapliga grund möter skolans beprövade erfarenhet. Målet är en ömsesidigt berikande kunskapsöverföring mellan forskare och yrkesverksamma lärare, säger Lars Olsson, samordnare vid FoSam. Bland annat så kommer FoSam att starta forskningscirklar och arrangera AIMday Livslångt Lärande i mars 2016.
När FoSam etablerades fanns en klar vision för hur arbetet skulle läggas upp, samt vilka mål verksamheten skulle ha.
– Det handlar framförallt om att bygga en plattform som gör det möjligt att gå från ord till handling, att göra saker i praktiken och att genom ökad samverkan och bättre nyttjande av befintliga kunskaper och resurser uppnå en högre måluppfyllelse i skolan. Det gäller alla skolformer och alla årskurser, förklarar Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör i Uppsala kommun samt vice ordförande i styrelsen för FoSam.
Enligt den nya skollagen ska skolan vila på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Inom sjukvården är det en självklarhet där många läkare bedriver forskning vid sidan av praktiken. Pettersson understryker att det inom läraryrket inte är lika självklart, men genom arbetet som bedrivs vid FoSam kan forskning bli en allt mer naturlig del av lärarnas uppdrag.

Attraktionskraften för läraryrket måste öka
En annan viktig hörnsten i arbetet för en bättre skola är att öka attraktionskraften för läraryrket. Om måluppfyllelsen ska öka måste det finnas lärare som vill driva utvecklingen och som känner sig inspirerade att stanna kvar i yrket.
– Med tanke på den starka inflyttningstrenden i länet så kommer vi med stor sannolikhet inte att ha svårt med volymrekrytering inom flertalet branscher, men läraryrket är ett tydligt undantag och speciellt för vissa ämneskombinationer. Här kan vi med säkerhet vänta oss en utmaning framöver, säger Tomas Stavbom, chef för regional utveckling vid Regionförbundet i Uppsala län.
Stavbom menar att en av de största utmaningarna för skolan är kompetensförsörjningen. Han konstaterar:
– Den viktigaste frågan för utveckling i alla regioner, det är inte unikt för Uppsala län, är att säkra lärarkompetensen. Den ligger nämligen till grund för allt vi värdesätter inom företagande, innovationskraft, offentlig service och samhällelig utveckling. Tillsammans med Uppsala universitet skapar vi långsiktiga lösningar där lärarnas kompetens är det centrala.