Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kunskap ökar förmågan att agera i akuta situationer

Bränder och andra olyckor medför stora kostnader för samhället årligen. Incidenterna orsakar skador på miljö, egendom och ibland även människor. Det åligger varje kommun att se till att rätt insatser sätts in vid eventuella bränder eller andra olycksfall.

I Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg har man valt att samarbeta över gränserna med ett gemensamt kommunalt räddningstjänstförbund, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), som svarar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet, utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Medborgarnas trygghet och säkerhet i samhället blir en allt viktigare fråga för kommun, landsting och stat. Samtidigt som kraven ökar på effektiva insatser i akuta lägen fokuseras allt mer arbete kring förebyggande insatser av olika slag. Under 2012 uppgick antalet utryckningar i medlemskommunerna till cirka 1400, fördelade på olika typer av incidenter där brand i byggnader, trafikolyckor och automatiska brandlarm var de mest förekommande.

Medborgarna mer riskmedvetna
Förbundet ansvarar för nio räddningsstationer varav två är heltidsbemannade i Trollhättan och Vänersborg. Övriga stationer bemannas på deltid av arvodesanställd personal med jourberedskap.
Att snabbt vara på plats vid ett larm är en viktig del av verksamheten, men att förhindra att en olycka sker är ett högt prioriterat arbete i förbundet. NÄRF har utvecklat olika program för att arbeta förebyggande i enlighet med visionen: trygghet, säkerhet, omtanke och kvalitet. Att utbilda och informera allmänheten är en viktig del av arbetet.
– Medborgarna måste bli mer riskmedvetna och medvetenheten måste grundas tidigt. Därför har vi ett utpräglat barn- och ungdomsarbete där vi tar emot ett antal barn och ungdomar varje år som får en insikt i vår verksamhet och framförallt vikten av att själv vara med och förebygga olyckor, berättar Patrick D’Imporzano, avdelningschef på Tillsynsavdelningen, NÄRF.

Kunskap ökar förmågan att agera
Enligt Patrick D’Imporzano handlar en stor del av det förebyggande arbetet också om att stärka den enskilda individens förmåga att agera vid en olycka. Genom att kunskap förankras höjs också förmågan att agera eftersom individen får större tilltro till sin egen kapacitet att hjälpa.
– Vi har utvecklat ett utbildningspaket som ska stärka kommunens personal i brandskyddsfrågor. Vi säljer också en liten del utbildningar till företag runtom i regionen. För att vi i framtiden ska kunna minska risken för brand och olyckor ännu mer måste vi bli synliga på alla nivåer i samhället och möta kommuninvånarna på nya sätt, förklarar Patrick D’Imporzano.
Förbundet planerar för att implementera ett femte skiftlag där operativ personal skall kunna delta i större utsträckning i det förebyggande arbetet ute i kommunerna med b.la. information och rådgivning till kommuninvånarna, för att stärka den enskildes kunskap och förmåga att agera i händelse av brand.
Ett annat exempel på hur NÄRF möter medborgarna är ungdomsbrandkåren. Det är ett initiativ som omfattar ett tiotal ungdomar årligen och som ger praktisk insikt i en brandmans vardag samt en del grundläggande kunskaper om brand, olyckor och hur man ska agera i akuta situationer.
På lång sikt kan arbetet också skapa intresse bland ungdomar som därefter söker sig till branschen och därmed tryggar den långsiktiga kompetensförsörjningen.