Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kvalitetsvinster i sambandet mellan trä och färg

Linnéuniversitetet profileras ofta som ett av Sveriges mest entreprenöriella universitet. Det finns en stark industriell koppling där näringslivets behov formar både utbildning och forskning vid universitetet, och vid Institutionen för skog och träteknik är kopplingen extra tydlig om man ser till aktuella forskningsprojekt.

Inom forskningsområdet”Ytbehandlade trämaterial” studerar doktoranden Tinh Sjökvist sambanden mellan olika träslag och färger, samt exakt vad som sker i interaktionen mellan trä och färg. Projekten inom forskningen är industriellt inriktade där Tinhs projekt är ett samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet som finansieras via samarbetsprojektet The Bridge.

Sambandet mellan trä och färg
Genom att studera interaktionen mellan trä och färg kan kunskap genereras för att optimera nyttjandegraden av råvaran. Det finns redan nu bärande bevis för att kärnved (den inre delen av stocken) och splintved (stockens yttre delar) har väldigt olika egenskaper beroende på hur virket behandlas, samt hur det har vuxit.
Det är många faktorer som spelar in, inklusive trädets ålder och stockens tjocklek, och samtliga måste beaktas för att få ett hållbart färgresultat som är beständigt över lång tid.
– Det framgår redan tidigt i studierna att olika delar av samma stock reagerar olika på samma färgtyp. Vissa delar av stocken lämpar sig därför bättre för utomhusbruk som exempelvis utemöbler eller fasader, och andra delar lämpar sig bäst inomhus då de får olika egenskaper trots att de ibland målas med samma färg, förklarar Tinh Sjökvist.

Början på ett teknikskifte?
Om rätt material används för rätt ändamål och dessutom målas med rätt färgsystem ökar dess livslängd och underhållskostnader kapas.
– Det borde finnas incitament för att även sortera fasadvirke precis som man sorterar konstruktionsvirke, funderar Tinh Sjökvist. Självklart skulle det innebära merkostnader att sortera virket, men samtidigt finns det en drivkraft eftersom det finns stora besparingsmöjligheter i längden.
– I framtiden kanske vi får vara med om ett teknikskifte när det gäller färgsystem som är mer anpassade efter olika träsorter samt olika delar av stocken från samma träd, men jag tror att vi måste börja från andra hållet och istället borga för en förändring på trämaterialet. Om det finns en betalningsvilja för ett mer sorterat virke så kan detta vara en väg att gå.

Expanderande institution
Tinh Sjökvist är civilingenjör i kemiteknik och har arbetat många år inom pappers- och massaindustrin. Intresset för sambandet mellan trä och färg grundades redan under studietiden då Tinhs examensarbete var på temat ytstabilitet i emulsioner, varpå steget över till interaktion mellan trä och färg egentligen inte är speciellt långt. Men först blev det åtta år inom industrin.
– Att återigen inom akademin få fördjupa mig inom ett nischat område är oerhört spännande och givande, säger Tinh. Det känns även väldigt positivt att institutionen växer så som den gör nu, vi har flera tjänster utlysta och kommer även att utöka med fler forskningsområden i takt med att vi expanderar.
Ur ett längre perspektiv bidrar arbetet vid institutionen till en ökad produktutveckling inom industrin, något som IKEA redan anammat och stöttar genom engagemanget i The Bridge.