Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lång tradition av kemikunnande i nordvästra Skåne

Vatten är källan till allt liv. I vårt land tar vi det ofta för givet eftersom vi tycks ha en näst intill oändlig tillgång på rent vatten. Så är inte fallet överallt i världen, och det skulle inte heller vara möjligt i Sverige om det inte vore för den effektiva reningsprocessen som vårt dricksvatten genomgår dagligen. Kemira Kemi AB i Helsingborg utvecklar och tillverkar produkter för rening av vatten – och bidrar därför även starkt till vårt lands framstående utveckling ur ett globalt perspektiv.

Det svenska företaget Kemira Kemi har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet då Nils Persson bildade Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabriksaktiebolaget 1875. Resan har varit lång och brokig, med flera olika ägare under de senaste 135 åren. Idag ingår företaget i den finska kemikoncernen Kemira Oyj, som tog över 1989.
I snart 25 år har de finska ägarna byggt upp en verksamhet som idag anses vara en av världens främsta när det gäller kemikalieframställning för framförallt vattenrening men även för användning inom massa- och pappersindustrin, för framställning av tvättmedel samt inom mineral- och gruvindustrin. Koncernen har ca 5000 anställda och representeras i över 40 länder. I Helsingborg har Kemira ca 300 anställa.

Den kemiska industrins roll
Den kemiska industrins roll är central och avgörande för i princip all tillverkande industri. Kemira verkar inom fyra kundsegment: Pappers- och massaindustri, Kommun och industri (avser vattenrening), Olja och gruvindustri samt Chem Solutions, som omfattar allt från livsmedels- och foderproduktion till läkemedelstillverkning. Det råder tyvärr fortfarande en viss skepsis, helt missriktad, mot kemisk industri.
– Den moderna kemiska industrin är högteknologisk med säkerhet som högsta prioritet, säger Gunnar Smith, försäljningschef Kommun och Industri i Sverige. Ur ett större, globalt perspektiv så skulle vi inte kunna få tag på rent dricksvatten utan kemiska reningsprocesser.
Fabriken i Helsingborg levererar produkter till kommunala vattenreningsverk i Sverige och i viss utsträckning även på export, då framförallt till länder som själva inte har någon aktör som tillverkar likvärdiga produkter. Kemira levererar till bland annat Ghana, Angola och en del andra afrikanska länder och i fjol uppgick exportvolymerna till cirka 25 000 ton vattenreningsprodukter som framförallt hamnade i Afrika.

En miljon ton kemikalier per år
Det största affärsområdet i Sverige är Pappers- och massaindustrin. Utan en fungerande kemisk industri så skulle vår pappers- och massaindustri i Sverige och Finland inte kunna fungera.
– Vår industripark tillverkar ungefär en miljon ton kemikalier per år, berättar Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi. En stor andel framställs för pappers- och massaindustrin som är dominerande i Sverige och Finland. Vi har en fantastisk infrastruktur här i Helsingborg med möjlighet att leverera våra produkter via vägnätet, järnvägen eller hamnen. På så vis når vi hela Skandinavien utan omvägar. Detta är en av huvudanledningarna till att vi finns här i Skåne. En annan anledning är att vi har tillgång till djupt rotad kompetens här i regionen tack vare en lång tradition av kunnande kring kemiska processer.

En framtidsbransch
Lennart Albertsson framhåller att Kemira framförallt förlitar sig på en öppen dialog med företag, universitet och skolor.
– I en kontinuerlig dialog är öppenhet och pålitlig information viktiga delar. Industrin behöver förbättra sig där och som ett exempel på detta har Kemira Kemi sedan förra året börjat skicka ut ett nyhetsblad till 8000 hushåll i närområdet tre gånger per år.
Kemin är en framtidsbransch som kommer att behöva välutbildad och engagerad personal både nu och i framtiden. Ett stort antal externa partners och andra intressenter besöker Kemira årligen för att få en insyn i verksamheten i Helsingborg.
– Vi har en ambition där vi vill nå ut i samhället och öka kunskap och medvetenhet kring vår verksamhet. Vi informerar gymnasieelever, högskolestudenter, myndigheter och andra aktörer om betydelsen av våra produkter. Utöver detta tar vi emot besök från samarbetspartners från hela världen. Vi har för avsikt att stärka våra relationer och kommer att fortsätta arbeta målmedvetet med att informera omvärlden om vad den kemiska industrin står för och vilken nytta vi gör i samhället, säger Lennart Albertsson som avslutning.