Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Långsiktig och trygg elproduktion med havsbaserad vindkraft

Behovet av ny, kolsnål elproduktion är enormt. Bara Europa behöver fram till 2050 ett årligt tillskott på 3500 TWh ny kolsnål elproduktion. Sveriges elbehov är 150 TWh per år. Vi kommer inom en överskådlig framtid att behöva en utökad energiproduktion eftersom befintlig baskraft övervägande förlitar sig på äldre anläggningar och det är angeläget att börja tänka i nya banor för framtiden. Det är dags att agera och rikta uppmärksamheten till havs om vi ska klara en omfattande omställning till mer förnybart.

Havsbaserad vindkraft har potential att bli en betydande del av Europas och Sveriges framtida baskraft. Den ger oss möjligheter till en storskalig utbyggnad av den svenska kraftproduktionen och har prispressande effekter på elmarknaden. Dessutom presenteras en möjlighet att diversifiera ägandet av landets kraftproduktion. Vindkraftskoncernen wpd tror på en ljus framtid för havsbaserad vindkraft som baseras på innanhavsteknik speciellt framtagen för svenska förhållanden.

Dagens situation
Klimatdebatten ställer krav på en högre andel energi från förnybara källor i global skala ochflertalet länder även i vårt närområde såsom Baltikum och Polen är fortfarande starkt kolberoende. Svenska planeringsmål för 2020 säger att 20 TWh ska komma från landbaserade vindparker och 10 TWh från havsbaserade. Idag anses landbaserad vindkraft vara en god investering ur ekonomisk synpunkt, men havsbaserad vindkraft är fortfarande en mer kapitaltung investering om man ser till rådande förhållanden där det fortfarande finns oklarheter bland annat kring projektering och drift av nätanslutningen till parken.
Det råder dock ingen tvekan om att havsbaserad vindkraft kan generera betydande mängder energi. För att möta de uppsatta miljömålen och samtidigt trygga en långsiktig tillgång på el så krävs omedelbart långsiktigt agerande där havsbaserad vindkraft är ett av de bästa eller rentav det allra bästa alternativet.
– Havsbaserad vindkraft är förvisso dyrare att bygga än den landbaserade vindkraften, men fördelarna är många. Till havs kan vi projektera betydligt större vindparker som genererar mer energi och det är lättare att hitta platser där elbehovet är som störst. Vindkraftsparker som byggs med innanhavsteknik, anpassade efter våra förhållanden, har förutsättningar att vara det allra bästa även ur ekonomisk synpunkt med kortare avstånd till land vilket förenklar drift och underhåll, förklarar Göran Dalén, VD för wpd Offshore Stockholm AB.

Vi måste agera nu!
Byggnation pågår redan i Danmark, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Storbritannien. I dessa länder har anpassade ersättningssystem introducerats för att introducera ny teknik, få storskalighet och på sikt kostnadsreduktioner. Vi behöver få till liknande satsningar här i Sverige för att möjliggöra en utveckling av teknik som passar våra förutsättningar. Frågan borde prioriteras med tanke på det ökande elbehovet, underskottet i elområde 4 samt pressade miljömål. Innanhavstekniken kan sänka investeringskostnaderna med omkring 30 procent i jämförelse med motsvarande projekt i Nordsjön, så det borde vara fritt fram för etablering, kan man tycka. Vad är det då som hindrar storskalig byggnation till havs?
– I Sverige finns det i dagsläget miljötillstånd beviljat för byggnation av offshore-anläggningar motsvarande hela åtta TWh/år. Den största utmaningen är frågan om vem som ska bekosta stamnätet ut till vindparkerna. Det är en stor investering som många anser att det statliga Svenska Kraftnät ska ta. Eftersom planeringsmålen för 2020 inte är lagstadgade är det fortfarande oklart gällande vem som ska ta investeringskostnaden för nätanslutningen, men något måste göras nu eftersom flera av tillstånden går ut 2018, upplyser Göran Dalén.

wpd i korthet
wpd hör till Europas ledande aktörer inom vindkraftsexploatering med erfarenhet från utveckling, byggnation, finansiering och drift av 1500 vindkraftverk i Europa och Asien, med en sammanlagd kapacitet om 2,5 GW. I Sverige arbetar wpd inom de två affärsområdena wpd Scandinavia AB som projekterar vindkraft på land, samt vindkraft till havs som projekteras av wpd Offshore Stockholm AB.