Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Långsiktig skolutveckling för jämnare studieresultat i Malmö

Malmö stad satsar på forskningsbaserade insatser för att stödja de pedagogiska verksamheterna i staden och på sikt öka måluppnåendet i förskolor och skolor. Insatserna samordnas av FoU Malmö-utbildning, stadens forsknings- och utvecklingsenhet för de pedagogiska verksamheterna.

Med en god skolbakgrund öppnas större framtida möjligheter för den enskilde, men Malmö är en segregerad stad och resultaten i skolan är mycket skiftande i de olika delarna av staden. Det bedöms därför som mycket viktigt att stödja en professionsutveckling som kan bidra till att alla elever, oavsett var i Malmö de bor, får så likvärdiga förutsättningar som möjligt under sin förskole- och skoltid.

Utvecklingsarbetet samordnas av FoU Malmö-utbildning inom det som kallas Skolsatsning 2012. Det är en långsiktig skolutvecklingssatsning för skolor, fritidshem och förskolor i Malmö stad. Satsningen riktar sig både mot kommunala och fristående verksamheter.

FoU Malmö-utbildning
FoU-enheten hör till stadskontorets Avdelning barn och ungdom. Härifrån stöttas Malmö stads förskolor och skolor i deras utvecklingsarbete med olika forskningsbaserade insatser. På enheten finns ett antal kommunlicentiander som förutom sina forskarstudier har i uppdrag att arbeta med stadsövergripande skolutvecklingsstöd. Tillsammans med FoU-enhetens licentiater och filosofie doktorer bildar de en lokal forskningsmiljö där forsknings- och utvecklingsfrågor inriktade mot Malmö stads speciella behov och förutsättningar kan lyftas och bearbetas.
Sedan flera år tillbaka har FoU-enheten också ansvar för att stödja de pedagogiska verksamheterna i ett genuspedagogiskt arbete som omfattar alla nivåer i skolan – från förskola till gymnasium.

Skolsatsning 2012
– Utbildningssystemet i Malmö stad präglas av stora skillnader i fråga om elevernas studieresultat, säger Leif Åhlander, enhetschef på FoU Malmö-utbildning. Skolsatsning 2012 syftar till att ge stöd så att dessa skillnader kan minskas. Alla som är inblandade i satsningen vill naturligtvis att den ska bli långsiktig, eftersom utvecklingsarbete alltid tar tid.

Pedagoger med nyckelroller inom de pedagogiska verksamheterna utbildas i kurser framtagna i samarbete med ett antal svenska universitet och högskolor. Dessutom stöttas lokala, pågående utvecklingsarbeten som ligger inom satsningens ram. Skolsatsning 2012 genomförs i samspel med det genuspedagogiska uppdraget.

Fokus på tre huvudområden
Insatserna i Skolsatsning 2012 görs med fokus på framförallt tre huvudområden: Språkutvecklande ämnesundervisning
Flerspråkig ämnesundervisning
Formativ bedömning.
De tre områdena är starkt förankrade i både internationell och nationell forskning som bl.a. visar att elever utvecklar en god förståelse för och får en god insikt i olika ämnesbegrepp, exempelvis matematiska, om läraren är bra på språkutvecklande ämnesundervisning.

Eftersom Malmö är en multikulturell stad är det naturligt att undervisningen ska vara flerspråkig.

– När det gäller formativ bedömning så behöver inslaget av kontinuerlig feedback från eleverna till läraren och från läraren till eleverna öka. Genom att ofta återkoppla en lärprocess kan studieresultaten förbättras eftersom både läraren och eleven får en tydlig signal om var man befinner sig i sitt lärande, förklarar Leif Åhlander.

Framtidsperspektiv – en bestående förändring
Skolan ska vara en miljö för lärande och Skolsatsning 2012 kan bidra till att lärmiljöerna i Malmö stads skolor och förskolor utvecklas ytterligare.
– Det politiska stödet, och då inte enbart ekonomiskt, är avgörande för att vi ska lyckas driva de viktiga frågorna, understryker Leif Åhlander.
Kommunstyrelsen i Malmö stad har avsatt 25 miljoner kronor årligen fram till 2014. Att man politiskt bestämt sig för Skolsatsning 2012 är unikt och av stor vikt. Förhoppningarna är stora om fortsatt stöd efter 2014.