Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lärlingsutbildning ger arbetslivserfarenhet på köpet

Helsingborg är troligtvis en av Sveriges mest skoltäta kommuner med ungefär 25 olika gymnasieskolor att välja på. Den breda paletten omfattar både kommunala och privata skolor, och har en bra mix av både yrkes- och studieförberedande program. Utbudet förstärks ytterligare nu när Helsingborgs Lärlingsgymnasium slår upp portarna.

Över 100 elever har redan har valt nyetablerade Helsingborgs Lärlingsgymnasium i första hand. Det ser rektor Sven-Olof Lundin som ett mycket gott tecken för framtiden.
– Lärlingsutbildning är förvisso inte ett nytt begrepp, men utbildningsformen har tidigare varit en av skolvärldens bäst bevarade hemligheter. Det vill vi ändra på med Helsingborgs Lärlingsgymnasium. Vi samlar kommunens läringslingsutbildningar på ett ställe och erbjuder utbildningar som ger eftertraktad arbetslivserfarenhet på köpet, informerar Sven-Olof Lundin.
Helsingborgs Lärlingsgymnasium erbjuder lärlingsutbildning inom elva nationella yrkesprogram, bland annat Fordon och transport, Handel och administration, Industriteknik, VVS och fastighet samt Vård och omsorg.

Ligger rätt i tiden
Den nya skolan ligger mitt i staden och rätt i tiden. När det gäller gymnasiegemensamma ämnen sker undervisningen i helrenoverade lokaler mitt i city, och delar av den praktiska undervisningen är förlagd till lokaler på närliggande skolor som lärlingsgymnasiet samarbetar med. Att det är en utbildningsform som ligger rätt i tiden råder det ingen tvekan om, med tanke på att många företag kommunicerar oro för framtida kompetensbrist.
– Det är långt ifrån alla som lär sig bäst genom traditionella lärmetoder. På Helsingborgs Lärlingsgymnasium tar vi vara på elevernas intressen och vidareutvecklar deras styrkor. Vi är övertygade om att arbetsplatsförlagt lärande ökar intresset och därmed också främjar lärandet, betonar Sven-Olof, som är noga med att poängtera att arbetsplatsförlagt lärande inte är samma sak som en kraftigt förenklad skolgång.
– Det verkar dessvärre finnas en allmän uppfattning om att yrkesutbildningar i allmänhet och lärlingsutbildningar i synnerhet främst attraherar skoltrötta elever. Det stämmer inte heller – lärlingsutbildningar är ytterst krävande då minst halva skoltiden är arbetsplatsförlagd, vilket ställer höga krav på elevernas kunskapsnivåer.
Kärnämnen som matematik, svenska och engelska ingår i alla lärlingsutbildningar. De yrkesrelaterade kurserna bedrivs i samverkan med företag som har utbildade handledare på plats. Därmed säkerställs en hög kvalitet på utbildningen, och elevernas kunskaper vidimeras på ett sätt som är rättvist för alla oavsett vilket program man valt.

Snabbare ingång till arbetslivet
Det har blivit lite av en norm i många andra europeiska länder att erbjuda yrkesutbildning i direkt anslutning till företag i branschen. Det gynnar både eleverna och företagen. Eleverna får en snabbare ingång till arbetslivet, och företagen kan få tag på rätt arbetskraft utan risk för dyra rekryteringskampanjer eller felrekryteringar.
För att öka intresset för lärlingsutbildningar samt även underlätta för företag att ta emot lärlingar är Helsingborgs Lärlingsgymnasium med i pilotprojektet Svensk Gymnasielärling. Inom ramarna för projektet kan företag erbjuda gymnasial lärlingsanställning för elever som går på Industriprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller Vård och omsorgsprogrammet.
— Lärlingsutbildning kan liknas vid en form av provanställning, där företagen har möjlighet att skola in en ny medarbetare i personalstyrkan. Ett sätt att försäkra sig om att eleven vill stanna på företaget efter examen kan vara att ge eleven en lärlingsanställning. Det kan därmed ses som en möjlighet att öronmärka kompetens – något som är extra eftertraktat inom bristyrken. Jag tror personligen att projektet kommer att generera goda resultat, säger Sven-Olof Lundin avslutningsvis.