Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Laxå Vatten sprider kunskap om vår mest värdefulla resurs

Det helägda kommunala bolaget Laxå Vatten befinner sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Från att tidigare ha ansvarat både för VA (vatten och avlopp) samt för renhållning i kommunen fokuserar företaget numera enbart på VA, en nog så omfattande uppgift. Rent vatten är ju faktiskt det viktigaste och därför också det mest värdefulla livsmedlet vi har.

I Sverige tar vi rent vatten för givet. Det märks på det invanda beteendet och våra attityder till vatten – där vi allt som oftast slösar med vårt kranvatten på olika sätt. Allt från att duscha lite för länge, till att fullkomligt dränka våra rabatter – eller kanske till och med fylla vår utomhuspool för några enstaka dopp under sommaren.
Eftersom det finns relativt mycket vatten i Sverige så kan vårt beteende ändå vara berättigat, och vi kan till stor del behålla våra favoritvanor. Den stora utmaningen ligger inte i mängden vatten utan snarare i reningsprocessen för det vatten som används. Samtidigt så har en förändring i vattenmängden uppmärksammats på flera håll i Sverige, så även i Laxå kommun, där flera hushåll med grävda brunnar har upplevt en problematik kring vattenbrist. Att ha tillgång till kommunalt vatten är då en oerhört värdefull trygghet.

Vill gärna sprida kunskap
Kommunens processer för vattenrening är mycket avancerade Den största utmaningen är de problematiska produkter och substanser som kommer med vattnet och in i reningsverket, det vill säga sådant som spolas ner i avloppet men som egentligen inte hör hemma där. Mediciner, kemikalier och andra otillåtna produkter som cigarettfimpar och sanitetsprodukter försvårar reningsprocessen avsevärt.
Laxå Vatten vill emellertid inte komma med pekpinnar eller förbud. Däremot med kunskap som kan hjälpa kommunens invånare att tänka rätt kring användningen av vatten. Det görs på flera olika sätt, bland annat via utskick i brevlådan, via olika informationsträffar samt en egen sida på Facebook där man lägger ut information om hur invånarna kan arbeta med miljöfrågorna mer effektivt på hemmaplan.
– Vi hade nyligen ett inlägg som visade på problematiken kring fett i avloppsrören. Det ställer till problem både för villaägare och för oss som kommunalt VA-bolag, förklarar Maritha Hörsing, VA-chef i Laxå kommun. För oss betyder det förhöjda kostnader i underhåll av våra ledningar, och för villaägaren kan det förorsaka stopp som leder till funktionsproblem.
– Att till exempel samla upp fett från stekpannan i en behållare och slänga i hushållssoporna är en enkel och förebyggande åtgärd som alla kan göra hemma. Vi vill gärna sprida fler goda exempel och kommer att driva ett aktivt arbete kring det framöver.

Högre förnyelsetakt att vänta
Det faller sig ganska naturligt att en verksamhet som kretsar kring distribution av dricksvatten och omhändertagande av vatten bedrivs på ett miljömässigt sätt. Laxå Vatten är miljödiplomerade sedan september 2016, men miljöengagemanget har alltid varit en central del av verksamheten.
En stor del av det framtida arbetet kommer att kretsa kring underhåll av befintliga ledningar.
– Vi måste ha koll på våra ledningar så att inget oförutsett händer, som på många håll i Sverige är underhållet av ledningsnätet eftersatt. I Laxå kommer förnyelsetakten att öka och förbättringsarbetet kommer egentligen aldrig att färdigställas eftersom vi så småningom kommer tillbaka där vi började, och förnyar ledningarna igen, säger Maritha Hörsing.