Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

LaxåVärme knyter nya avtal och satsar på utveckling

LaxåVärme AB levererar näst intill fossilfri fjärrvärme redan idag men vill fasa ut den sista procenten och bli helt förnybara. Företaget är miljödiplomerat sedan 2016 men miljöfrågor har alltid varit det centrala för verksamheten. Nya biobränsleavtal ställer krav även på bränsletransporten vilket minskar miljöpåverkan ytterligare.

Laxå är en mindre kommun i Örebro län men inte desto mindre med stora ambitioner på miljöområdet. I skrivande stund görs en omfattande statusinventering över hela verksamheten i syfte att identifiera potentiella förbättringsområden. Målet är att inom en snar framtid bli helt fossiloberoende, vilket även omfattar bränsle- och varutransporter bland annat.

Nya biobränsleavtal
Över 99 procent av fjärrvärmen från LaxåVärme genereras med förnybara källor. Nya biobränsleavtal har nyligen tecknats med krav omfattande även själva transporten av bränslet. Det ger en markant minskad miljöpåverkan eftersom man kommer åt koldioxidutsläppen redan i transportledet.
– Tanken är att vi ska kunna ersätta den lilla del fossil olja som eldas i nödfall vid köldtoppar och oförutsedda händelser med bioolja. Det finns en utmaning som måste lösas för att göra det möjligt och det omfattar själva lagringen av biooljan, som i dagsläget inte är lagringsbeständig i samma omfattning som den fossila oljan. Vi arbetar för att få fram en lösning på den utmaningen nu, informerar Rickard Nilsson, vd för de kommunala bolagen LaxåVärme AB och Laxå Vatten AB.

Ny anläggning för solel
Det nya biobränsleavtalet är mer gynnsamt även ekonomiskt och frigör därmed resurser som kan återinvesteras i verksamheten. En av dessa investeringar omfattar en pilotanläggning för produktion av solel.
– Vi tar fram underlag för en framtida demonstrationsanläggning för kommunens räkning. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till något av våra tekniska verk och den el som produceras ska användas för drift av den egna verksamheten och minimera andelen inköpt el, förklarar Rickard Nilsson.
Om projektet faller väl ut så kan det bli startskottet för byggnation av en större anläggning för produktion av solel. Oavsett hur det artar sig är projektet ett steg i Laxås utveckling mot att bli en ännu mer hållbar kommun i framtiden.