Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lena har ett av världens viktigaste jobb

Lena Blad tillträdde som ny vd för Gästrike Vatten i slutet av förra året.
Och hon ser en mängd utmaningar framför sig.
– Bland annat vill vi öka dialogen med kunderna, säger hon.

I december 2016 tog Lena blad över vd-jobbet på Gästrike Vatten efter Mats Rostö och hon har en lång bakgrund inom företaget. Sedan 2010 har hon varit chef för teknik och utvecklingsavdelningen och tidigare har hon bland annat jobbat med grundvattenfrågor inom SGU. I grunden är hon utbildad hydrogeolog – vilket är det samma som grundvattenspecialist.
Lena Blad ser möjligheter och utmaningar i sitt nya jobb som vd. Framförallt vill hon att Gästrike Vatten ska bli mer tillgängligt för kunderna.
– Vi har jobbat lite i det tysta tidigare. Man förväntar sig att det ska komma vatten i kranen och att avloppet fungerar. Speciellt nu när vi och branschen står inför taxehöjningar vill vi nå ut till våra kunder och informera om det förebyggande arbete vi utför och det stora underhåll och utveckling som behövs, säger hon.

Fler utmaningar
Kostnaderna för VA fördelas på de kunder som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i respektive kommun och får inte flyttas mellan ägarkommunerna. Det gör att de mindre kommunerna med få anslutna har en mycket högre avgift än den större kommunen.
– Det är nationella regler som styr och gör att VA-kostnaden varierar stort. En förändring av regelverket eller statliga medel skulle behövas, säger Lena. Det är aldrig roligt att höja avgifterna för våra kunder. En stor utmaning är nu hur kan vi effektivisera och möta kommande krav samtidigt som vi minimerar framtida kostnadsökningar.
Inte bara kostnadsökningarna är en utmaning. Ledningsnätet är byggt på 1950, 60 och 70-talet och behöver förnyas.
– Vi kommer att skapa en enorm byggarbetsplats i tätorterna och det kommer att bullra och störa, men samtidigt hoppas vi får en förståelse för detta bland våra kunder och näringsliv. Både när det gäller kostnader och störningar.

Unikt sätt att rena
En annan utmaning för Gästrike Vatten är att Gävle blir större och större och att det kan bo så många som 120.000 i kommunen 2030. För att säkra vattenförsörjningen har Gästrike Vatten börjat använda ytvatten från Gavleån som först renas genom ett membranfilter och som sedan vattnar rullstensåsen Gävle-Valboåsen. Detta för att öka mängden grundvatten och för att göra dricksvattnet ännu bättre i framtiden.
– Vi behöver tänka både smart och nytt, konstaterar Lena Blad.
Gästrike Vatten får även en ny medlem under 2017 och det är den uppländska kommunen Östhammar som ansluter sig från och med maj månad och blir därmed den femte kommunen som är delägare i Gästrike Vatten.

FAKTARUTA:
Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten. Gävle kommun äger 70 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 procent. Gästrike Vatten sköter driften av vattenverk, reningsverk, ledningar, spill och dagvatten, pumpstationer, vattentorn och liknande i de fyra kommunerna.
Dotterbolagen Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten och Älvkarleby Vatten äger anläggningarna i respektive kommun och varje dotterbolag är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen.