Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Lidköping kan bli föregångare med industriell och urban symbios

Det hållbara samhället kräver utökade samarbeten och en högre grad av samnyttjande av resurser. Att uppnå industriell och urban symbios handlar om att flera olika verksamheter inom industri och offentlig sektor kan komplettera varandra och nyttja varandras resurser. Det optimala är om restprodukter kan tas tillvara hela vägen till ett slutet kretslopp.

I Lidköping genomförs en förstudie som finansieras av Vinnova och koordineras av Lidköpings kommun. Flera av kommunens förvaltningar, energibolaget samt Tillväxt Lidköping deltar. Fem lokala företag deltar också som projektpartners liksom Linköpings universitet och ett företag som har specialistkompetens inom industriell och urban symbios.
Under våren har intervjuer genomförts och deltagarnas restströmmar har identifierats, för att se om det finns befintliga relationer som kan utvecklas eller om nya relationer kan skapas.

Möjligheter – men även utmaningar
Att kartlägga restströmmarna var ett första steg. Nästa steg blir nu att identifiera vilka aktörer som kan ha nytta av utbyte och att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt. Exempel på restprodukter är energi och överblivet material vid produktion – men även kompetens och service kan finnas med i industriell symbios. Att samnyttja kompetens är för övrigt en bra idé i tider av kompetensbrist och högkonjunktur.
– Vi har identifierat möjligheterna. Det viktigaste vi har framför oss nu är att skapa förutsättningar för att driva utvecklingen av nya samarbeten inom industriell och urban symbios vidare. Det finns en del utmaningar i det och vi från kommunens sida måste vara en kraft för att överbrygga dessa, säger Yvonne Träff, kommunens miljöstrateg och projektledare i förstudien om industriell och urban symbios.
En stor utmaning som påverkar möjlighet till industriell symbios är konkurrenslagstiftningen. Den gör det svårt för många företag att träffas och diskutera olika saker öppet. Förhandlingskänslig information och affärshemligheter vill man naturligtvis inte tala öppet om, men samtidigt kan den informationen vara avgörande i etableringen av industriell symbios.

Närmare drömmen om cirkulär ekonomi
Förstudien pågår fram till våren 2020. I teorin finns det möjligheter att en hel kedja av resurser kan få nya användningsområden och till och med bidra till att sluta kretsloppet och skapa en cirkulär biobaserad ekonomi. För att det ska vara möjligt i praktiken så måste det först finnas en fungerande plattform för samverkan mellan företag och mellan företag och kommun. Förhoppningen är att förstudien resulterar i ett förslag för hur en sådan plattform kan skapas för framtiden.
– Från kommunens sida är det viktigt att vi är medvetna om vilken stor roll vi har i det lokala näringslivets utveckling. Vi har till exempel ansvar för samhällsplanering, infrastruktur för vatten och avlopp, avfallshantering och är även producent och leverantör av energi. Vi drar nytta av erfarenheter från andra städer som har utvecklat symbios och sprider våra lärdomar vidare genom etablerade nätverk för industriell och urban symbios, förklarar Yvonne Träff.
Om vi ska uppnå ett klimatneutralt samhälle till 2045, som det nationella målet säger, så måste nya samverkansplattformar etableras. Det blir en spännande utveckling i Lidköping under 2020 och framåt.