Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linköpingsforskare arbetar nära industrin i dubbla uppdrag

Våra universitet och högskolor har tre synkroniserade huvuduppdrag: utbildning, forskning och samverkan. Ramarna för samverkan töjs ut och omfattar allt mer, här ryms allt från forskningssamarbete och utbyte med andra lärosäten till samverkan med företag och offentlig verksamhet. Forskare Ingemar Fredriksson vid Institutionen för medicinsk teknik manifesterar samverkansuppdraget genom sitt delade uppdrag där han dels bedriver forskning vid Linköpings universitet och dels är anställd på medicinteknikföretaget Perimed AB i Stockholm.

Linköpings universitet har en lång tradition av att samarbeta med företag och organisationer inom alla branscher. Redan då universitetet etablerades fanns en tydlig koppling till den kringliggande industrin i Linköping. Representanter från det regionala näringslivet sitter bland annat med i programstyrelser och har därmed möjlighet att påverka utbildningens innehåll.
Forskningen har också en tydlig koppling till industrin. För att maximera nyttan av de investeringar som görs strävar akademin efter att göra forskningsresultaten tillgängliga där de kan göra skillnad. Delade uppdrag där forskare även är anställda inom industrin är en del av det arbetet.

Sammanlänkar två världar
Perimed AB har under en lång tid visat ett starkt intresse för att samarbeta med Linköpings universitet. Företaget blev tidigt en samtalspartner med fokus på olika forskningsinitiativ inom det medicintekniska området och var även en aktiv part i ett Vinnova-stött VINN Excellence Center vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT).
– Samarbetet inleddes för drygt tio år sedan då vi började undersöka möjligheter för att förbättra Perimeds teknik, upplyser Ingemar Fredriksson. Forskningen ledde fram till ett antal positiva resultat som skulle kunna omsättas till kommersiellt gångbara produkter.
Kunskapsöverföringen tydliggjordes genom att Fredriksson anställdes av både universitetet och företaget.
– Mitt uppdrag går ut på att, mycket förenklat uttryckt, sammanlänka två världar, det vill säga akademisk forskning vid institutionen och produktnära utveckling på Perimed. Samarbetet gynnar båda parter eftersom universitetet å sin sida får möjlighet att driva verklighetsförankrade projekt med direkt anknytning till industrin och Perimed får i sin tur tillgång till ny kunskap med ursprung i världsledande forskning.

Världsledande forskning
IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom medicinsk teknik. Mycket av den forskning som bedrivs på IMT hör till världens främsta, bland annat forskning som rör den så kallade Laser Doppler-tekniken.
Perimed utvecklar medicinteknisk utrustning för att mäta mikrocirkulatoriska blodflöden baserade på två tekniker. Den första, Laser Doppler-tekniken, baseras på punktmätande eller bildgivande system som återger blodflödet i enskilda punkter eller över en yta. Den andra tekniken, transkutan syrgasmätning, involverar enbart punktmätning.
– Blodflödet mäts genom att laserljuset sprids av röda blodkroppar i rörelse varvid ett litet Doppler-skift uppstår. Genom att anlysera det detekterade ljusets Doppler-skift återger systemet hur mycket blod som rör sig och hur snabbt. I det andra systemet mäts den syrgas som läcker ut ur huden och man får då information om hur mycket syre som levereras från blodet till vävnaden. Min forskning vid IMT kretsar kring Laser Doppler-tekniken och hur vi kan förfina den för att få ut mer information, bland annat om blodflödets hastighetsfördelning. I framtiden hoppas vi på att kunna ta fram tekniker som kan ge mycket specifik information om blodflödet, dess syresättning och vissa geometriska parametrar, förklarar Ingemar Fredriksson.