Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linnéuniversitetet växlar upp för hållbart träbyggande

Expertkompetens för hållbart träbyggande är ett paket av universitetskurser som är framtaget för och tillsammans med industrin. Med utbildningen söker Linnéuniversitetet höja kunskapsnivån och samtidigt svara på ett konkret behov gällande utveckling av morgondagens hållbara byggsystem i trä.

Växjö har länge varit en föregångare när det gäller hållbart träbyggande och nya sätt att integrera trä i storskalig byggnation, med många talande exempel. Hus M på campus i Växjö var då det färdigställdes för drygt tio år sedan till ytan Sveriges största trähus. Bostadskvarteret Limnologen var unikt då det byggdes, åtta våningar högt och med bärande trästomme. Därefter började nya träprojekt blomma upp på lite olika ställen runtom i landet – men när det gäller banbrytande teknikskiften så var Växjö i täten.

För yrkesverksamma
Det byggs fortfarande mycket i trä i Växjö som dessutom har antagit en kommunal vision för att ytterligare stärka träbyggandet; av all nyproduktion i kommunal regi ska nämligen minst hälften vara träbaserad till 2020.
Det finns väldigt mycket kompetens samlad i regionen tack vare denna utveckling, och det vill Linnéuniversitetet tillgängliggöra för en större marknad genom att erbjuda den specialutvecklade utbildningen Expertkompetens för hållbart träbyggande, som framförallt riktar sig till yrkesverksamma inom byggsektorn.
– Utbildningen är en del i vårt arbete med att skapa en lärmiljö som stärker innovationskraften i regionen, samtidigt som vi kan bidra till att skapa tillväxt för de företag som medverkar. Projektet finansieras via KK Stiftelsen inom ramen för deras program Expertkompetens för innovation, förklarar Johan Vessby, prefekt vid Institutionen för byggteknik.
De flesta som går kursen har många års erfarenhet från branschen. Genom Linnéuniversitetet får de nya möjligheter att samverka och träffa kollegor i branschen med samma eller snarlika frågeställningar. Samtidigt bidrar de med kunskap som kan integreras i framtida utbildningar vid universitetet eller som till och med kan leda till nya forskningsprojekt på sikt.

Ett steg närmare industrin
Byggbranschen genomgår en stor förändring där många leverantörer nu står inför nya valmöjligheter – men samtidigt nya utmaningar. Tobias Schauerte, lektor vid Linnéuniversitetet, har antytt att intresset för flerbostadshus ökar även bland småhusproducenter. Men de måste då tillgodogöra sig kunskap för att anpassa sina system efter nya konstruktionskrav. Här kan utbildningen Expertkompetens för hållbart träbyggande vara en bra ingång.
– Utbildningsinnehållet anpassas efter efterfrågan och behov inom industrin. Ett 40-tal företag är med och utvecklar innehållet tillsammans med oss, berättar Johan Vessby, som ser samarbetet som en möjlighet för akademin att närma sig industrin ytterligare.
Utbildningen bedrivs i samverkan mellan tre institutioner på Linnéuniversitetet; förutom Institutionen för byggteknik är även Institutionen för skog och träteknik samt Institutionen för byggd miljö och energisystem involverade tillsammans med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Sammantaget kommer utbildningen att motsvara två års heltidsstudier när alla kurser är färdigutvecklade.