Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Litet energibolag driver utvecklingen på miljöområdet

Allt fler industrier inser att fjärrvärme är ett konkurrenskraftigt alternativ både ur miljö- och kostnadssynpunkt. I Mullsjö tätort har flera industriföretag redan anslutit sina verksamheter till det kommunala fjärrvärmenätet, som även omfattar kommunens fastigheter samt ett växande antal hushåll. Det kommunala energibolaget svarar på en ökad efterfrågan genom att förbättra bränsleekonomin i det lokala fjärrvärmeverket.

Mullsjös fjärrvärmeverk har nyligen utrustats med en bättre rökgasrening. Uppgraderingen skedde samtidigt som kraftverket byggdes om för att kunna eldas med en större andel biobränslen. Som resultat kan Mullsjö Energi & Miljö redovisa en betydligt bättre bränsleekonomi i kombination med lägre utsläpp. Samtidigt ger en mer effektiv nyttjandegrad av fjärrvärmeverket en klart förbättrad totalekonomi.
– Med en anläggning som redan idag uppfyller framtida krav gällande rökgasrening har vi som kommunalt energi- och renhållningsbolag tagit höjd när det gäller miljöfrågorna, säger Claes Johansson, vd på Mullsjö Energi & Miljö.

Kapacitet för att ansluta mer
Merparten av Mullsjös flerfamiljshus i tätorten är anslutna till fjärrvärme. Det finns dessutom kapacitet och möjlighet att ansluta fler industriområden i centrala Mullsjö, vilket skulle innebära en ännu bättre miljöprägel på den lokala industrin.
Att Mullsjö Energi & Miljö dessutom fasat ut fossila bränslen ur fjärrvärmeverket bidrar naturligtvis till en ännu bättre miljöekvation.
– Vi har på kort tid gått från att elda med fossila bränslen i ett mindre nät till att idag enbart förlita oss på biobränslen i försörjningen av ett fjärrvärmenät som är minst fyra gånger så stort. Vi anser att vi har en bra grund att stå på för framtiden och det finns framförallt kapacitet kvar för att ansluta nya bostadsområden och industrier, påpekar Claes Johansson.

Bygger ut VA-nätet
Det är viktigt för Mullsjös framtid att man inom kommun, skola, näringsliv och samhälle kan samverka när det gäller insatser för miljön. Det är Claes Johansson inte sen att bekräfta.
– Vår verksamhets natur förutsätter att vi driver utvecklingen på miljöområdet. Förutom de stora satsningar som gjorts inom fjärrvärme så har vi parallellt arbetat med att bygga ut det kommunala VA-nätet utanför tätorten. Vi fortsätter med kommunens andra stora tätort, Sandhem, där vi samtidigt gräver ner kanalisation för fiber.
Arbetet bidrar till att öka Sandhems attraktivitet som etablerings- och bostadsort eftersom det nu finns möjligheter att blåsa in fiber och trygga framtidens uppkoppling samtidigt som man kan dra nytta av fördelarna, få framförallt tryggheten, med att vara ansluten till kommunalt VA.

Tryggar framtida behov
Mullsjö Energi & Miljö kommer att fortsätta driva utvecklingen på miljöfronten genom att vidareutveckla sina system för fjärrvärme, VA och renhållning. Systemen hör till samhällets mest grundläggande och kraven på driftsäkerhet är därför höga.
För att trygga framtida behov rustar det kommunala bolaget för expansion redan nu, och det märks inte minst i de nya satsningar som görs i och omkring Mullsjö respektive Sandhem tätorter.