Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Ljus framtid för svensk industri?

Ingenjörsföretaget Quintus Technologies vd Jan Söderström ser en ljus framtid för svenska industriföretag. Det finns fortfarande inget annat land i världen som har genererat lika mycket eller mer industri per capita som Sverige. Det i sin tur har genererat en levnadsstandard som vi idag tar för givet, men som fortfarande är väldigt avlägset för många andra länder.

– Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard, inleder Jan Söderström. Sverige har lyckats bygga upp en god levnadsstandard tack vare industriella framsteg. Med en industri som ständigt förnyas och utvecklas har vi lyckats bibehålla vårt försprång, men konkurrensen blir samtidigt allt tuffare.

Många svenska storföretag har outsourcat stora delar eller all tillverkning till lågkostnadsländer. Hur påverkar det utvecklingen inom svensk industri?
– I många fall har man tagit till outsourcing som en mer eller mindre desperat lösning på interna problem – och efter vad jag har sett så kan det på sikt bli ett dyrt misstag, svarar Jan Söderström.
– För att hitta effektivitet och spara kortsiktigt så har man i många fall valt att outsourca, men de överordnade kostnaderna har ändå inte sänkts eftersom det ofta förknippas med andra kostnader som exempelvis ökade kvalitets- och transportkostnader.

Quintus Technologies bedriver fortfarande sin utveckling och montering från Västerås. Hur är resonemanget kring det?
– Några av Sveriges mest framgångsrika industriföretag har valt att inte ta till outsourcing i större omfattning och jag tycker det talar för sig själv. När man lever och verkar i Sverige och samtidigt låter andra länder sköta tillverkningen så missar man intäkter på egna produkter. Egen tillverkning är också viktigt för att ständigt kunna vidareutveckla konkurrenskraftiga lösningar. Dessutom finns det en risk att man genom outsourcing förlorar kontroll över processer och flöden vilket i sig kan ge fördyrande effekter. Risken är helt enkelt för hög för att det ska kännas lönsamt i det långa loppet.

Det måste kännas glädjande att många industrikollegor nu väljer att flytta tillbaka hela eller delar av sin tillverkning till Sverige?
– Det är oerhört glädjande men samtidigt ser jag en utmaning framöver kopplat till kompetensförsörjningen. Många företag har tvingats flytta ut sin tillverkning på grund av kompetensbrist och det ser jag som mer allvarligt än om det enbart grundas på ekonomiska aspekter. Bristen på ingenjörskompetens är en av våra största utmaningar för framtiden och den gäller alla teknikområden.

Hur ska Sverige ta tag i kompetensfrågan?
– Man har insett värdet i att förena skola och industri och det är ett bra första steg. Det finns ett antal gymnasieskolor kopplade till industriföretag men samtidigt krävs det engagemang på fler nivåer. Industrin måste engagera sig i skoldebatten och aktivt marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.

Vad gör Quintus Technologies för att komma närmare skolan?
– Vi är engagerade i många olika projekt tillsammans med skolan, bland annat Tekniksprånget, och vi ser till att erbjuda möjligheter i form av examensarbeten och praktikplatser. Kompetensfrågan har högsta prioritet och om vi klarar den så ser framtiden ljus ut för svensk industri över lag, säger Jan Söderström med eftertryck.