Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lugnet före stormen i Göteborg?

Den regionala branschorganisationen Fastighetsägarna GFRs vice vd Rudolf Antoni menar att det finns mycket som talar för att 2015 blir ett år då stadens roll som arena för våra liv och upplevelser blir allt mer av en norm. Med detta följer att stadens frågor integreras allt mer med den allmänna politiken. I en stad som Göteborg borde det vara självklart med tanke på rådande kontors- och bostadsbrist.

Till Fastighetsägarna GFRs huvuduppdrag hör att skapa förutsättningar för att bygga och utveckla hållbara städer med attraktiva lägen för etablering. Det ska också vara trygga miljöer som är livskraftiga och som har utrymme för tillväxt. Målet både på kort och lång sikt är att förbättra läget för medlemsföretagens fastigheter.

Vad behöver Göteborg – egentligen?
Det finns flera uppmärksammade trender som i olika utsträckning kommer att påverka utvecklingen i Göteborg. En långvarig trend visar bland annat att människor söker sig till platser som har ett attraktivt utbud för rekreation och fritid, där det finns spännande saker att uppleva och som kan erbjuda en levande miljö dygnet runt.
– Vision Älvstaden är en del av Göteborgs ambition för att skapa ökad attraktivitet för staden, som inte bara behöver växa med fler etableringsytor och lokaler men som även måste ta vara på de gamla kulturella platserna i innerstaden som en gång lade grunden för Göteborg som attraktiv etableringsort, säger Rudolf Antoni.
– Jag tycker det är viktigt att inte stirra sig blind på tomma ytor på kartan. Det är lika viktigt att hålla den gamla diskussionen om förtätning vid liv. Många av våra medlemmar bedriver intressanta projekt med planer på att förtäta staden, och då gäller det att vi har en bra dialog med politiken.

Mycket planerat
Rudolf Antoni beskriver det aktuella läget i Göteborg som lugnet för stormen. Det ligger väldigt många projekt i planeringsfasen och när de väl utvecklas kommer stadsbilden att förändras kraftigt. Dock handlar det ofta om väldigt långsiktiga visioner.
– Det är framförallt tre saker som jag ser som intressanta. För det första så måste vi skapa bättre utvecklingsmöjligheter för stadsdelar i hela Göteborg, även de som ligger i kommunens ytterområden. För det andra måste vi bidra till en fortsatt utveckling av grannkommunerna så att de kan utvecklas som satellitstäder, attraktiva komplement till storstaden.
– För det tredje måste Göteborg förtätas. Staden är alldeles för gles idag vilket inte gynnar en hållbar utveckling. Det innebär dels att vi sätter ner foten och bygger på de stora centrala ytor som idag ekar tomma och dels att vi lyfter blicken och vågar bygga mer på höjden.

Större öppenhet krävs
Framtidsutsikterna verkar goda, men Rudolf Antoni poängterar att det fortfarande är mycket som måste falla på plats innan resultaten blir märkbara.
– Det måste byggas mer kontors- och verksamhetslokaler samtidigt som det fattas väldigt många bostäder i Göteborg. Vårt förslag är att man ska släppa in fler aktörer i detaljplanarbetet, något som fungerar på flera håll i landet. Hittills har markanvisningarna varit alldeles för få och det måste vi ändra på om vi tillsammans ska kunna utveckla framtidens Göteborg, säger Antoni.

Fastighetsägarna GFR i korthet
Fastighetsägarna GFR driver aktuella frågor rörande villkor, utvecklings- och etableringsmöjligheter för fastigetsägare inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län. Regionföreningen har cirka 5 100 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar drygt 17 000 fastigheter.